ตรวจสอบใบเสร็จ
บริการสำหรับตรวจสอบใบเสร็จรับเงิน/ใบรับแบบ โดยผู้เสียภาษีสามารถตรวจสอบได้ผ่านการสแกน QR CODE
ที่หน้าใบเสร็จรับเงิน/ใบรับแบบ หรือกรอกข้อมูลเพื่อค้นหาดังนี้

ข้อมูลใบเสร็จรับเงิน

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี *
วันที่ชำระเงินนำส่ง *
เลขที่ใบเสร็จรับเงิน *
หมายเลขอ้างอิงการยื่นแบบ *
จำนวนเงิน *

ข้อมูลใบรับแบบ

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี *
วันที่ออกใบรับแบบ *
เลขที่ใบรับแบบ *
หมายเลขอ้างอิงการยื่นแบบ *