ข้อมูล API Spec ย้อนกลับ

ภาพรวมการทำงาน

การนำส่งข้อมูลผ่าน “ผู้ให้บริการตัวแทน” และ “ผู้เสียภาษีอากร”
API Name API Endpoints คำอธิบาย
Submit Filing Auth ยืนยันตัวตน และรับ Access Token
Submit Form นำส่งข้อมูลแบบแสดงรายการภาษี
Payin Form ขอรายการชุดชำระเงิน
Receipt Form ขอภาพแบบ ใบเสร็จรับเงิน
Cancel Form ยกเลิกการยื่นแบบแสดงรายการภาษี
Result Form สอบถามสถานะแบบ
การนำส่งข้อมูลผ่าน “ผู้ให้บริการจัดเตรียมข้อมูลแบบ”
API Name API Endpoints คำอธิบาย
Submit Filing Auth ยืนยันตัวตน และรับ Access Token
Submit Prep Form เตรียมข้อมูลตามแบบแสดงรายการภาษี

ยืนยันตัวตน และรับ Access Token

Post/oapi/submit-filing-auth
ผู้ใช้บริการ Open API ส่งข้อมูลเพื่อยืนยันตัวตน และรับ Access Token
Request Header
Item Name Multi Data Type MaxLen Description
content-type [1...1] String Content type of request payload Value: - application/json
Request Body
Item Name Multi Data Type MaxLen Description
eFiling [1...1] Object Root element
username [1...1] String 25 รหัสผู้ใช้งาน
password [1...1] String 50 รหัสผ่านผู้ใช้งาน
nonce [1...1] String 19 "วันเวลาที่ส่ง request รูปแบบ “YYYY-MM- DDTHH:MM:SS” เช่น “2020-01- 29 10:15:20”"
ตัวอย่าง Request Body
     
     {
        "eFiling": {
           "username": "OA1-1234567890123",
           "password": "gpqstFE4d16Se0AdzSQAvil6gvZ7tbezsI092XKwDsWNdrOb2V",
           "nonce": "2020-01-29 10:15:20"
        }
     } 
     
Response
Item Name Multi Data Type MaxLen Description
eFiling [1…1] Object Root element
response [1…1] Object Response element
responseCode [1…1] String 25 "รหัสข้อความของกรมสรรพากร อ้างอิง บทที่ 5 ตารางรหัสข้อความ (Response Code, Response Message)"
responseMessage [1…1] String 1024 รายละเอียดข้อความ
result [0…1] Object Result element
sender [0…1] Object Sender element
id [0…1] String 25 รหัสของผู้นำส่ง
tokenId [0…1] String 2048 Access token สำหรับตรวจสอบสิทธิ์การใช้งาน
ตัวอย่าง Response กรณี “สำเร็จ”
     
     {
        "eFiling": {
           "response": {
              "responseCode": "I01000",
              "responseMessage": "สำเร็จ"
           },
           "result": {
              "sender": {
                 "id": "OA1-1234567890123"
              },
              "tokenId": "eyJhbGciOiJSUzI1NiIsInR5c.IjpbIlJPTEVfU1AiXSwianRpIjoiMDVmZWM2ODItNmNjZS00NGE.Svk4rVkM6CjmVq-cqVW8sGbfX2JT3tdno3TfYDfdoQ"
           }
        }
     }
     
ตัวอย่าง Response กรณี “พบข้อผิดพลาด”
     
     {
         "eFiling": {
             "response": {
                 "responseCode": "E01002",
                 "responseMessage": "พบขัอผิดพลาด รหัสผู้ใช้ หรือ password ไม่ถูกต้อง"
             }
         }
     }
     
Response Code
Business Code Description
I01000 สำเร็จ
E01002 พบข้อผิดพลาด รหัสผู้ใช้ หรือ password ไม่ถูกต้อง
E01003 ไม่สามารถทำรายการได้ เนื่องจากพบขัอผิดพลาดจากข้อมูลใน JSON
E01020 ข้อมูล nonce ไม่ถูกต้อง
ดูรายการ Response Code ทั้งหมด

ขอรายการชุดชำระเงิน

Post/oapi/payin-form
ผู้ใช้บริการ Open API ส่งข้อมูลเพื่อขอรายการชุดชำระเงิน
Request Header
Item Name Multi Data Type MaxLen Description
content-type [1…1] String Content type of request payload Value: - application/json
authorization [1…1] String Bearer <Token Id>
Request Body
Item Name Multi Data Type MaxLen Description
eFiling [1…1] Object Root element
sender [1…1] Object Sender element
id [1…1] String 25 รหัสผู้นำส่ง
rdForm [1…1] Object RdForm element
requestType [1…1] String 1 ประเภทการขอใบ Pay-In
1 = สร้าง Pay-In Slip
2 = ยกเลิก Pay-In Slip กรณีรวมชำระเงินหลายฉบับ
3 = ขอ Pay-In Slip กรณีเคยสร้าง Pay-In Slip แล้ว
refNo [0…n] Object หมายเลขอ้างอิงการยื่นแบบแสดงรายการภาษี
paymentCode [0…1] String 13 หมายเลขอ้างอิงการรวมรายการ
ตัวอย่าง Request Body กรณี “สร้าง Pay-In Slip กรณีมีแบบแสดงรายการภาษีฉบับเดียว”
     
     {
        "eFiling": {
           "sender": {
              "id": "OA1-1234567890123"
           },
           "rdForm": {
              "requestType": "1",
              "refNo": [" P500000000211"]
           }
        }
     }
     
ตัวอย่าง Request Body กรณี “สร้าง Pay-In Slip กรณีมีแบบแสดงรายการภาษีหลายฉบับ (แบบรวมรายการ)”
     
     {
        "eFiling": {
           "sender": {
              "id": " OA1-1234567890123"
           },
           "rdForm": {
              "requestType": "1",
              "refNo": [" P500000000211", " P500000000212"]
           }
        }
     }
     
ตัวอย่าง Request Body กรณี “ยกเลิก Pay-In Slip กรณีแบบรวมรายการ”
     
     {
        "eFiling": {
           "sender": {
              "id": "OA1-1234567890123"
           },
           "rdForm": {
              "requestType": "2",
              " paymentCode": "T000000000029"
           }
        }
     }
     
ตัวอย่าง Request Body กรณี “ขอ Pay-In Slip กรณีเคยสร้าง Pay-In Slip ไว้แล้ว”
     
     {
        "eFiling": {
           "sender": {
              "id": "OA1-1234567890123"
           },
           "rdForm": {
              "requestType": "3",
              "paymentCode": "T000000000029"
           }
        }
     }
     
Response
Item Name Multi Data Type MaxLen Description
eFiling [1…1] Object Root element
response [1…1] Object Response element
responseCode [1…1] String 25 รหัสข้อความของกรมสรรพากร
อ้างอิง บทที่ 5 ตารางรหัสข้อความ
(Response Code, Response Message)
responseMessage [1…1] String 1024 รายละเอียดข้อความ
result [0…1] Object Result element
refNo [1…n] Object หมายเลขอ้างอิงการยื่นแบบแสดงรายการภาษี
paymentCode [1…1] String 13 หมายเลขอ้างอิงใบ Pay-in
ref1 [1…1] String 20 Reference 1 (เลขประจำตัวผู้เสียอากร)
ref2 [1…1] String 20 Reference 2 (รหัสควบคุมหรือรหัสข้อความชำระเงินของกรมสรรพากร)
expireDate [1…1] String 10 วันสุดท้ายของการชำระเงินรูปแบบ
YYYY-MM-DD (ปี ค.ศ.)
totalAmount [1…1] Decimal (13,2) รวมจำนวนเงินที่ต้องชำระ
(อากร+เงินเพิ่ม+ค่าปรับอาญา)
qrPayment [1…1] Object QR Code สำหรับจ่ายเงิน
(Encode = Base64, File type = “png”)
attachedFiles [1…n] Object Attached file element
docType [1…1] String 1 ประเภทเอกสาร
5 = Pay in slip
fileName [1…1] String 256 ชื่อไฟล์
file [1…1] Object ไฟล์ Pay-In Slip เพื่อนำไปชำระที่หน่วยรับชำระภาษีกรม (Encode = Base64, File type = “pdf”)
ตัวอย่าง Response กรณี “สำเร็จ - ได้รับใบ pay-in”
     
     {
        "eFiling": {
           "response": {
              "responseCode": "I01000",
              "responseMessage": "สำเร็จ"
           },
           "result": {
              "refNo": ["P500000000211", "P500000000212"],
              “paymentCode”: “T000000000029”,
              "ref1": "0102545000077",
              "ref2": "170001815729552",
              "expireDate": "2020-02-17",
              "totalAmount": "16200.00",
              "qrPayment": "KMyAwIG9iago8PC9Db2xvclNwYWNlL0RldmljZUdyYXkvU3VidHlwZS9JbWFnZS9IZWlnaHQgODYvRmlsdGVyL0ZsYXRlRGVjb2RlL1R5cGUvWE9iamVjdC9XaWR0aCAzNDQvTGVu",
              "attachedFiles": [{
                 "docType": "5",
                 "fileName": "PAY_IN_ P500000000211.pdf",
                 "file": "JVBERi0xLjQKJeLjz9MKMyAwIG9iago8PC9Db2xvclNwYWNlL0RldmljZUdyYXkvU3VidHlwZS9JbWFnZS9IZWlnaHQgODYvRmlsdGVyL0ZsYXRlRGVjb2RlL1R5cGUvWE9iamVjdC9XaWR0aCAzNDQvTGVuZ3RoID"
              }]
           }
        }
     }
     
ตัวอย่าง Response กรณี “ไม่สำเร็จ - เนื่องจากไม่มีสิทธิทำงานกับเอกสารหมายเลขนี้”
     
     {
        "eFiling": {
           "response": {
              "responseCode": " E01008",
              "responseMessage": "ไม่มีสิทธิทำงานกับเอกสารหมายเลขนี้"
           }
        }
     } 
     
Response Code
Business Code Description
I01000 สำเร็จ
E01003 ไม่สามารถทำรายการได้ เนื่องจากพบขัอผิดพลาดจากข้อมูลใน JSON
E01008 ไม่มีสิทธิทำงานกับเอกสารหมายเลขนี้
E01021 ข้อมูล sender.id ไม่ถูกต้อง
E01023 ไม่สามารถทำรายการได้ เนื่องจากไม่มีสิทธิใช้งาน API
ดูรายการ Response Code ทั้งหมด

ขอภาพแบบ ใบเสร็จรับเงิน

Post/oapi/receipt-form
ผู้ใช้บริการ Open API ส่งข้อมูลเพื่อขอภาพแบบ ใบเสร็จรับเงิน
Request Header
Item Name Multi Data Type MaxLen Description
content-type [1…1] String Content type of request payload Value: - application/json
authorization [1…1] String Bearer <Token Id>
Request Body
Item Name Multi Data Type MaxLen Description
eFiling [1…1] Object Root element
sender [1…1] Object Sender element
id [1…1] String 25 รหัสผู้นำส่ง
rdForm [1…1] Object Rd form element
refNo [1…1] String 13 หมายเลขอ้างอิงการยื่นแบบแสดงรายการภาษี
requestType [1…1] String 1 ประเภทการขอรายละเอียด
1 = ไฟล์ภาพแบบ
2 = ไฟล์ใบแนบ
3 = ไฟล์ใบเสร็จรับเงิน
ตัวอย่าง Request Body กรณี “ขอภาพแบบ”
     
     {
        "eFiling": {
           "sender": {
              "id": "OA1-1234567890123"
           },
           "rdForm": {
              "refNo": "P500000000211",
              "requestType": "1"
           }
        }
     }
     
Response
Item Name Multi Data Type MaxLen Description
eFiling [1…1] Object Root element
response [1…1] Object Response element
responseCode [1…1] String 25 รหัสข้อความของกรมสรรพากร
อ้างอิง บทที่ 5 ตารางรหัสข้อความ
(Response Code, Response Message)
responseMessage [1…1] String 1024 รายละเอียดข้อความ
result [0…1] Object Result element
refNo [1…1] String 13 หมายเลขอ้างอิงการยื่นแบบแสดงรายการภาษี
attachedFiles [1…n] Object Attached file element
docType [1…1] String 1 ประเภทเอกสาร

1 = ภาพแบบ
2 = ใบแนบ
3 = ใบเสร็จรับเงิน
4 = ใบเสร็จรับเงินค่าปรับ
5 = ใบรับ
fileName [1…1] String 256 ชื่อไฟล์
file [1…1] Object ไฟล์ ภาพแบบ ใบแนบ หรือใบเสร็จ
(Encode = Base64, File type = “pdf”)
ตัวอย่าง Response กรณี “สำเร็จ - ขอภาพแบบ”
     
     {
        "eFiling": {
           "response": {
              "responseCode": "I01000",
              "responseMessage": "สำเร็จ"
           },
           "result": {
              "refNo": "P500000000211",
              "attachedFiles": [{
                 "docType": "1",
                 "fileName": "TAX_FORM_P500000000211.pdf",
                 "file": "JVBERi0xLjQKJeLjz9MKMyAwIG9iago8PC9Db2xvclNwYWNlL0RldmljZUdyYXkvU3VidHlwZS9JbWFnZS9IZWlnaHQgODYvRmlsdGVyL0ZsYXRlRGVjb2RlL1R5cGUvWE9iamVjdC9XaWR0aCAzNDQvTGVuZ3RoID"
              }]
           }
        }
     }
     
Response Code
Business Code Description
I01000 สำเร็จ
E01003 ไม่สามารถทำรายการได้ เนื่องจากพบขัอผิดพลาดจากข้อมูลใน JSON
E01008 ไม่มีสิทธิทำงานกับเอกสารหมายเลขนี้
E01021 ข้อมูล sender.id ไม่ถูกต้อง
E01023 ไม่สามารถทำรายการได้ เนื่องจากไม่มีสิทธิใช้งาน API
E01025 ไม่พบใบเสร็จ/ภาพแบบ/ใบแนบ ในระบบ
ดูรายการ Response Code ทั้งหมด

ยกเลิกการยื่นแบบแสดงรายการภาษี

Post/oapi/cancel-form
ผู้ใช้บริการ Open API ส่งข้อมูลเพื่อยกเลิกการยื่นแบบแสดงรายการภาษี
Request Header
Item Name Multi Data Type MaxLen Description
content-type [1…1] String Content type of request payload Value: - application/json
authorization [1…1] String Bearer <Token Id>
Request Body
Item Name Multi Data Type MaxLen Description
eFiling [1…1] Object Root element
requestId [1…1] String 50 รหัสการร้องขอ (ต้องไม่ซ้ำในแต่ละ request)
sender [1…1] Object Sender element
id [1…1] String 25 รหัสผู้นำส่ง
rdForm [1…1] Object Rd form element
exchangeDocument [1…1] Object Exchange document element
formType [1…1] String 10 ประเภทแบบภาษี
refNo [1…1] String 13 หมายเลขอ้างอิงการยื่นแบบแสดงรายการภาษี
ตัวอย่าง Request Body กรณี “ขอยกเลิกการยื่นแบบ”
     
     {
        "eFiling": {
           "sender": {
              "id": "OA1-1234567890123"
           },
           "requestId": "64013110001",
           "rdForm": {
              "exchangeDocument": {
                 "formType": "PND50"
              },
              "refNo": "P500000000211"
           }
        }
     }
     
Response
Item Name Multi Data Type MaxLen Description
eFiling [1…1] Object Root element
response [1…1] Object Response element
responseCode [1…1] String 25 รหัสข้อความของกรมสรรพากร
อ้างอิง บทที่ 5 ตารางรหัสข้อความ
(Response Code, Response Message)
responseMessage [1…1] String 1024 รายละเอียดข้อความ
result [1…1] Object Result element
requestId [1…1] String 50 รหัสการร้องขอ
refNo [1…1] String 13 หมายเลขอ้างอิงการยื่นแบบแสดงรายการภาษี
formStatusId [1…1] String 1 สถานะแบบ
6 = ยกเลิกแบบ
ตัวอย่าง Response กรณี “สำเร็จ”
     
     {
        "eFiling": {
           "response": {
              "responseCode": "I01000",
              "responseMessage": "สำเร็จ"
           },
           "result": {
              "requestId": " P0064013110001",
              "refNo": " P500000000211",
              "formStatusId": "6"
           }
        }
     }
     
ตัวอย่าง Response กรณี “พบข้อผิดพลาด - ไม่สามารถทำการยกเลิกการยื่นแบบ”
     
     {
        "eFiling": {
           "response": {
              "responseCode": "E01009",
              "responseMessage": "ไม่สามารถทำการยกเลิกการยื่นแบบภาษีนี้ได้"
           }
        }
     }
     
Response Code
Business Code Description
I01000 สำเร็จ
E01003 ไม่สามารถทำรายการได้ เนื่องจากพบขัอผิดพลาดจากข้อมูลใน JSON
E01008 ไม่มีสิทธิทำงานกับเอกสารหมายเลขนี้
E01009 ไม่สามารถทำการยกเลิกการยื่นแบบภาษีนี้ได้
E01021 ข้อมูล sender.id ไม่ถูกต้อง
E01023 ไม่สามารถทำรายการได้ เนื่องจากไม่มีสิทธิใช้งาน API
ดูรายการ Response Code ทั้งหมด

สอบถามสถานะแบบ

Post/oapi/result-form
ผู้ใช้บริการ Open API ส่งข้อมูลเพื่อสอบถามสถานะแบบ
Request Header
Item Name Multi Data Type MaxLen Description
content-type [1…1] String Content type of request payload Value: - application/json
authorization [1…1] String Bearer <Token Id>
Request Body
Item Name Multi Data Type MaxLen Description
eFiling [1…1] Object Root element
sender [1…1] Object Sender element
Id [1…1] String 25 รหัสผู้นำส่ง
rdForm [1…1] Object Rd form element
apiRefNo [0…1] String 20 เลขอ้างอิงของการนำส่ง
refNo [0…1] String 13 หมายเลขอ้างอิงการยื่นแบบแสดงรายการภาษี
ตัวอย่าง Request Body กรณี “ขอสถานะแบบ – จาก refNo”
     
     {
        "eFiling": {
           "sender": {
              "id": "OA1-1234567890123"
           },
           "rdForm": {
              "refNo": "P50B621000001"
           }
        }
     }
     
ตัวอย่าง Request Body กรณี “ขอสถานะแบบ – จาก apiRefNo”
     
     {
        "eFiling": {
           "sender": {
              "id": "OA1-1234567890123"
           },
           "rdForm": {
              "apiRefNo": "OAPI10000000001"
           }
        }
     }
     
Response
Item Name Multi Data Type MaxLen Description
eFiling [1…1] Object Root element
response [1…1] Object Response element
responseCode [1…1] String 25 รหัสข้อความของกรมสรรพากร
อ้างอิง บทที่ 5 ตารางรหัสข้อความ
(Response Code, Response Message)
responseMessage [1…1] String 1024 รายละเอียดข้อความ
result [1…1] Object Result element
requestId [0…1] String 50 รหัสการร้องขอ
refNo [1…1] String 13 หมายเลขอ้างอิงการยื่นแบบแสดงรายการภาษี
formStatusId [1…1] String 1 สถานะแบบ
1 = รอการชำระเงิน
2 = ชำระภาษีสำเร็จ รอตรวจสอบ
3 = ยื่นแบบสำเร็จ รอออกใบเสร็จรับเงิน
4 = ยื่นแบบสำเร็จ ออกใบเสร็จรับเงินแล้ว
5 = เกินกำหนดชำระเงิน
6 = ยกเลิกแบบ
7 = ยื่นแบบสำเร็จ รอประมวลผล
8 = ยื่นแบบสำเร็จ
totalAmount [1…1] Decmal (13,2) รวมจำนวนเงินที่ต้องชำระ
(เบี้ยปรับ+เงินเพิ่ม+ค่าปรับอาญา)
totalPenalty [1…1] Decmal (13,2) เบี้ยปรับ
totalSurcharge [1…1] Decmal (13,2) เงินเพิ่ม
totalFine [1…1] Decmal (13,2) ค่าปรับอาญา
ตัวอย่าง Response กรณี “สำเร็จ - สอบถามจาก refNo”
     
     {
        "eFiling": {
           "response": {
              "responseCode": "I01000",
              "responseMessage": "สำเร็จ"
           },
           "result": {
              "refNo": " P50B621000001",
              "formStatusId": "1",
              "totalAmount": 10600.00,
              "totalPenalty": 300.00,
              "totalSurcharge": 200.00,
              "totalFine": 100.00
           }
        }
     }
     
ตัวอย่าง Response กรณี “สำเร็จ - สอบถามจาก apiRefNo”
     
     {
        "eFiling": {
           "response": {
              "responseCode": "I01000",
              "responseMessage": "สำเร็จ"
           },
           "result": {
              "requestId": "64013110001",
              "refNo": " P50B621000001",
              "formStatusId": "1",
              "totalAmount": 10600.00,
              "totalPenalty": 300.00,
              "totalSurcharge": 200.00,
              "totalFine": 100.00
           }
        }
     }
     
Response Code
Business Code Description
I01000 สำเร็จ
E01003 ไม่สามารถทำรายการได้ เนื่องจากพบขัอผิดพลาดจากข้อมูลใน JSON
E01008 ไม่มีสิทธิทำงานกับเอกสารหมายเลขนี้
E01021 ข้อมูล sender.id ไม่ถูกต้อง
E01023 ไม่สามารถทำรายการได้ เนื่องจากไม่มีสิทธิใช้งาน API
ดูรายการ Response Code ทั้งหมด

นำส่งข้อมูลแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.90

นำส่งข้อมูลแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.91

นำส่งข้อมูลแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.94

เตรียมข้อมูลตามแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.90

เตรียมข้อมูลตามแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.91

เตรียมข้อมูลตามแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.94

ตารางรหัสข้อความ (Response Code)

Business Code Description
I01000 สำเร็จ
P01001 กำลังประมวลผลการทำงาน
E01000 ไม่สำเร็จ
E01001 ไม่พบข้อมูลในระบบ
E01002 พบขัอผิดพลาด รหัสผู้ใช้ หรือ password ไม่ถูกต้อง
E01003 ไม่สามารถทำรายการได้ เนื่องจากพบขัอผิดพลาดจากขัอมูลใน JSON
E01004 ไม่สามารถทำรายการได้ เนื่องจากไม่พบรหัสข้อมูลแบบภาษี
E01005 ไม่สามารถทำรายการได้ เนื่องจากรูปแบบเวอร์ชั่นไม่ถูกต้อง
E01006 ไม่สามารถทำรายการได้ เนื่องจากพบข้อผิดพลาดในระบบ Open API
E01007 ไม่มีสิทธิทำงานกับผู้เสียภาษีรายนี้
E01008 ไม่มีสิทธิทำงานกับเอกสารหมายเลขนี้
E01009 ไม่สามารถทำการยกเลิกการยื่นแบบภาษีนี้ได้
E01010 ไม่สามารถเชื่อมต่อระบบที่เกี่ยวข้องได้ กรุณาส่งข้อมูลอีกครั้ง
E01011 ไม่สามารถยกเลิกแบบภาษีได้ เนื่องจากสถานะไม่ถูกต้อง
E01012 ไม่สามารถตรวจสอบการลงลายมือชื่อได้
E01013 ระบบเคยได้รับหมายเลข request นี้แล้ว
E01014 ไม่สามารถทำรายการได้ เนื่องจากพบข้อผิดพลาดในการตรวจสอบข้อมูล JWT
E01015 ไม่สามารถทำรายการได้ เนื่องจากพบข้อผิดพลาดของ Cert ที่ใช้
E01016 ไม่สามารถทำรายการได้ การเรียกใช้งานเซอร์วิสไม่สำเร็จ
E01017 ไม่สามารถทำรายการได้ เนื่องจากไม่พบเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
E01018 ไม่สามารถทำรายการได้ เนื่องจากไม่พบรหัสแบบภาษี
E01019 ไม่สามารถทำรายการได้ เนื่องจากไม่พบหมายเลข request
E01020 ข้อมูล nonce ไม่ถูกต้อง
E01021 ข้อมูล sender.id ไม่ถูกต้อง
E01022 ข้อมูล sender.role ไม่ถูกต้อง
E01023 ไม่สามารถทำรายการได้ เนื่องจากไม่มีสิทธิใช้งาน API
E01024 ไม่สามารถทำรายการได้ เนื่องจากไม่มีสิทธิยื่นแบบภาษี (เวอร์ชั่น) นี้
E01025 ไม่พบใบเสร็จ/ภาพแบบ/ใบแนบ ในระบบ
E05200 ไม่พบข้อมูล
E05201 จำนวนอักษรเกิน {0} ตัว
E05202 ตัวเลขไม่ถูกต้อง จำนวน digit {0} ทศนิยม {1}
E05203 ค่าของข้อมูลไม่ถูกต้อง

ส่งข้อมูลเพื่อยื่นแบบภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด.1

Post/oapi/submit-form
ผู้ใช้บริการ Open API ส่งข้อมูลเพื่อยื่นแบบภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด.1
Request Header
Item Name Multi Data Type MaxLen Description
content-type [1…1] String Content type of request payload Value: - application/json
authorization [1…1] String Bearer <Token Id>
Request Body
Name Type Required Description
eFiling Object Required Root element
sender Object Required ผู้นำส่ง
id String(25) Required ชื่อย่อของผู้นำส่ง (นำมาจาก response เมื่อ log in สำเร็จ)
role Number(1) Required ประเภทการนำส่ง
1 = เป็นผู้มีหน้าที่เสียอากร
2 = ผู้ให้บริการตัวแทน
requestId String(13) Required เลขนำส่งของผู้นำส่ง (ต้องไม่ซ้ำในแต่ละ request)
rdForm Object Required ข้อมูลแบบภาษี
exchangeDocument Object Required Exchange document element
formType String(10) Required PND1 = ภ.ง.ด.1
version String(10) Required เวอร์ชั่นแบบภาษี
formData Object Required ข้อมูลแบบภาษี
รายละเอียดข้อมูล ภ.ง.ด.1
ดาวน์โหลด
ตัวอย่าง Request Body
      
      {
         "eFiling": {
            "sender": {
               "id": "OA1-0103524004872",
               "role": 2
            },
            "requestId": "64013110001",
            "rdForm": {
               "exchangeDocument": {
                  "formType": "PND1",
                  "version": "1.0.0"
               },
               "formData": [{
                  "taxPayer": {
                     "specifiedTaxRegistration": {
                        "id": "0105563903388"
                     },
                     "branchNo": 0,
                     "branchType": "V"
                  },
                  "taxForm": {
                     "taxPeriod": {
                        "taxMonth": 3,
                        "taxYear": 2564
                     },
                     "filing": {
                        "filingType": "0",
                        "filingNo": 0
                     }
                  },
                  "taxFormDetail": {
                     "detail": [{
                        "type": "401N",
                        "total": 4,
                        "income": 18000,
                        "tax": 700
                     }, {
                        "type": "4012",
                        "total": 1,
                        "income": 6000,
                        "tax": 250
                     }, {
                        "type": "402I",
                        "total": 1,
                        "income": 8000,
                        "tax": 560
                     }, {
                        "type": "402E",
                        "total": 1,
                        "income": 6500,
                        "tax": 200
                     }],
                     "calculate": {
                        "totalNum": 7,
                        "totalIncome": 38500,
                        "netTax": 1710
                     }
                  },
                  "formAttach": {
                     "attachDetail": [{
                        "ty": "401N",
                        "attachData": [{
                        "sq": 1,
                        "tp": {
                           "id": "3100324323003",
                           "tn": "นาย",
                           "fn": "วิชัย",
                           "mn": null,
                           "sn": "สุรสรรค์"
                        },
                        "taxde": {
                           "dt": "2021-03-15",
                           "inc": 6000,
                           "net": 250,
                           "con": "1"
                        }
                        }, {
                        "sq": 2,
                        "tp": {
                           "id": "3101234521249",
                           "tn": "นาย",
                           "fn": "สรศักดิ์",
                           "mn": null,
                           "sn": "จตุรโชติ"
                        },
                        "taxde": {
                           "dt": "2021-03-15",
                           "inc": 4000,
                           "net": 150,
                           "con": "1"
                        }
                        }, {
                        "sq": 3,
                        "tp": {
                           "id": "0103524004872",
                           "tn": "นาย",
                           "fn": "สรศักดิ์",
                           "mn": null,
                           "sn": "จตุรโชติ"
                        },
                        "taxde": {
                           "dt": "2021-03-15",
                           "inc": 4000,
                           "net": 150,
                           "con": "1"
                        }
                        }, {
                        "sq": 4,
                        "tp": {
                           "id": "1519901235191",
                           "tn": "นาย",
                           "fn": "สรศักดิ์",
                           "mn": null,
                           "sn": "จตุรโชติ"
                        },
                        "taxde": {
                           "dt": "2021-03-15",
                           "inc": 4000,
                           "net": 150,
                           "con": "1"
                        }
                        }]
                     }, {
                        "ty": "4012",
                        "attachData": [{
                        "sq": 1,
                        "tp": {
                           "id": "3101111222332",
                           "tn": "นางสาว",
                           "fn": "กรกช",
                           "mn": null,
                           "sn": "สุวรรณสุข"
                        },
                        "taxde": {
                           "dt": "2021-03-15",
                           "inc": 6000,
                           "net": 250,
                           "con": "1"
                        }
                        }]
                     }, {
                        "ty": "402I",
                        "attachData": [{
                        "sq": 1,
                        "tp": {
                           "id": "3109921992396",
                           "tn": "นางสาว",
                           "fn": "นริศรา",
                           "mn": null,
                           "sn": "จันทร์ดี"
                        },
                        "taxde": {
                           "dt": "2021-03-15",
                           "inc": 8000,
                           "net": 560,
                           "con": "1"
                        }
                        }]
                     }, {
                        "ty": "402E",
                        "attachData": [{
                        "sq": 1,
                        "tp": {
                           "id": "1519901235191",
                           "tn": "ร.ต.อ.",
                           "fn": "สิทธิชัย",
                           "mn": null,
                           "sn": "แสนงาม"
                        },
                        "taxde": {
                           "dt": "2021-03-15",
                           "inc": 6500,
                           "net": 200,
                           "con": "1"
                        }
                        }]
                     }]
                  }
               }]
            }
         }
      }
     
Response
Item Name Multi Data Type MaxLen Description
eFiling [1…1] Object Root element
response [1…1] Object Response element
responseCode [1…1] String 25 รหัสข้อความของกรมสรรพากร อ้างอิง บทที่ 5 ตารางรหัสข้อความ (Response Code, Response Message)
responseMessage [1…1] String 1024 รายละเอียดข้อความ
result [1…1] Object Result element
requestId [1…1] String 50 รหัสการร้องขอ
apiRefNo [0…1] String 20 เลขอ้างอิงของการนำส่ง - เนื่องจากระบบของกรมยังทำงานไม่สำเร็จ ให้ใช้เลขอ้างอิงของการนำส่งนี้ตรวจสอบผลการยื่นแบบ
specifiedTaxRegistration [0…1] Object ข้อมูลการลงทะเบียนผู้เสียภาษีอากร
id [1…1] String 13 เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
refNo [0…1] String 13 หมายเลขอ้างอิงการยื่นแบบแสดงรายการภาษี
formStatusId [0…1] String 1 สถานะแบบ
1 = รอการชำระเงิน
2 = ชำระภาษีสำเร็จ รอตรวจสอบ
3 = ยื่นแบบสำเร็จ รอออกใบเสร็จรับเงิน
4 = ยื่นแบบสำเร็จ ออกใบเสร็จรับเงินแล้ว
5 = เกินกำหนดชำระเงิน
6 = ยกเลิกแบบ
7 = ยื่นแบบสำเร็จ รอประมวลผล
8 = ยื่นแบบสำเร็จ
totalAmount [0…1] Decmal (13,2) รวมจำนวนเงินที่ต้องชำระ (เบี้ยปรับ+เงินเพิ่ม+ค่าปรับอาญา)
totalPenalty [0…1] Decmal (13,2) เบี้ยปรับ
totalSurcharge [0…1] Decmal (13,2) เงินเพิ่ม
totalFine [0…1] Decmal (13,2) ค่าปรับอาญา
ตัวอย่าง Response กรณี “ยื่นแบบสำเร็จ”
     
      {
         "eFiling": {
            "response": {
               "responseCode": "I01000",
               "responseMsg": "สำเร็จ"
            },
            "result": {
               "requestId": "64013110001",
               "specifiedTaxRegistration": {
                  "id": "0105563903388"
               },
               "refNo": "P010000000922",
               "formStatusId": "1",
               "totalAmount": 1935.65,
               "totalSurcharge": 25.65,
               "totalFine": 200.0
            }
         }
      }
     
ตัวอย่าง response กรณี “ไม่มีสิทธิทำงานกับผู้เสียภาษีรายนี้”
     
      {
         "eFiling": {
            "response": {
               "responseCode": " E01007",
               "responseMessage": "ไม่มีสิทธิทำงานกับผู้เสียภาษีรายนี้"
            }
         }
      }
     
ตัวอย่าง response กรณี “พบขัอผิดพลาดจากข้อมูลใน JSON”
     
      {
         "eFiling": {
            "response": {
               "responseCode": "E01003",
               "responseMsg": "ไม่สามารถทำรายการได้ เนื่องจากพบขัอผิดพลาดจากข้อมูลใน JSON",
               "errorBody": [{
                  "field": "eFiling.rdForm.formData.taxForm.filing.filingCase",
                  "errorMessage": "จำนวนอักษรเกิน 1 ตัว",
                  "errorCode": "E05201",
                  "rejectedValue": "11"
               }, {
                  "field": "eFiling.rdForm.formData.taxForm.filing.filingType",
                  "errorMessage": "จำนวนอักษรเกิน 1 ตัว",
                  "errorCode": "E05201",
                  "rejectedValue": "19"
               }]
            }
         }
      }
     
Response Code
Business Code Description
I01000 สำเร็จ
P01001 กำลังประมวลผลการทำงาน
E01003 ไม่สามารถทำรายการได้ เนื่องจากพบขัอผิดพลาดจากข้อมูลใน JSON
E01004 ไม่สามารถทำรายการได้ เนื่องจากไม่พบรหัสข้อมูลแบบภาษี
E01006 ไม่สามารถทำรายการได้ เนื่องจากพบข้อผิดพลาดในระบบ Open API
E01007 ไม่มีสิทธิทำงานกับผู้เสียภาษีรายนี้
E01013 ระบบเคยได้รับหมายเลข request นี้แล้ว
E01017 ไม่สามารถทำรายการได้ เนื่องจากไม่พบเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
E01019 ไม่สามารถทำรายการได้ เนื่องจากไม่พบหมายเลข request
E01021 ข้อมูล sender.id ไม่ถูกต้อง
E01022 ข้อมูล sender.role ไม่ถูกต้อง
E01023 ไม่สามารถทำรายการได้ เนื่องจากไม่มีสิทธิใช้งาน API
E01024 ไม่สามารถทำรายการได้ เนื่องจากไม่มีสิทธิยื่นแบบภาษี (เวอร์ชั่น) นี้
ดูรายการ Response Code ทั้งหมด

ส่งข้อมูลเพื่อยื่นแบบภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด.2

Post/oapi/submit-form
ผู้ใช้บริการ Open API ส่งข้อมูลเพื่อยื่นแบบภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด.2
Request Header
Item Name Multi Data Type MaxLen Description
content-type [1…1] String Content type of request payload Value: - application/json
authorization [1…1] String Bearer <Token Id>
Request Body
Name Type Required Description
eFiling Object Required Root element
sender Object Required ผู้นำส่ง
id String(25) Required ชื่อย่อของผู้นำส่ง (นำมาจาก response เมื่อ log in สำเร็จ)
role Number(1) Required ประเภทการนำส่ง
1 = เป็นผู้มีหน้าที่เสียอากร
2 = ผู้ให้บริการตัวแทน
requestId String(13) Required เลขนำส่งของผู้นำส่ง (ต้องไม่ซ้ำในแต่ละ request)
rdForm Object Required ข้อมูลแบบภาษี
exchangeDocument Object Required Exchange document element
formType String(10) Required PND2 = ภ.ง.ด.2
version String(10) Required เวอร์ชั่นแบบภาษี
formData Object Required ข้อมูลแบบภาษี
รายละเอียดข้อมูล ภ.ง.ด.2
ดาวน์โหลด
ตัวอย่าง Request Body
      
      {
         "eFiling": {
            "sender": {
               "id": "OA1-0103524004872",
               "role": 2
            },
            "requestId": "64013110001",
            "rdForm": {
               "exchangeDocument": {
                  "formType": "PND2",
                  "version": "1.0.0"
               },
               "formData": [{
                  "taxPayer": {
                     "specifiedTaxRegistration": {
                        "id": "0105563903388"
                     },
                     "branchNo": 0,
                     "branchType": "V"
                  },
                  "taxForm": {
                     "taxPeriod": {
                        "taxMonth": 3,
                        "taxYear": 2564
                     },
                     "filing": {
                        "filingType": "0",
                        "filingNo": 0
                     }
                  },
                  "taxFormDetail": {
                     "detail": [{
                        "type": "403N",
                        "total": "4",
                        "income": 18000,
                        "tax": 700
                     }, {
                        "type": "404A",
                        "total": "1",
                        "income": 6000,
                        "tax": 250
                     }, {
                        "type": "404B",
                        "total": "1",
                        "income": 8000,
                        "tax": 560
                     }, {
                        "type": "404G",
                        "total": "1",
                        "income": 6500,
                        "tax": 200
                     }, {
                        "type": "404T",
                        "total": "1",
                        "income": 6500,
                        "tax": 200
                     }],
                     "calculate": {
                        "totalNum": 8,
                        "totalIncome": 45000,
                        "netTax": 1910
                     }
                  },
                  "formAttach": {
                     "attachDetail": [{
                        "ty": "403N",
                        "attachData": [{
                           "sq": 1,
                           "tp": {
                              "id": "3100324323003",
                              "tn": "นาย",
                              "fn": "วิชัย",
                              "mn": null,
                              "sn": "สุรสรรค์",
                              "an": "1230000000"
                           },
                           "taxde": {
                              "dt": "2021-03-15",
                              "inc": 6000,
                              "rid": 1,
                              "rat": 1,
                              "net": 250,
                              "con": "1"
                           }
                        }, {
                           "sq": 2,
                           "tp": {
                              "id": "3101234521249",
                              "tn": "นาย",
                              "fn": "สรศักดิ์",
                              "mn": null,
                              "sn": "จตุรโชติ",
                              "an": "1230000000"
                           },
                           "taxde": {
                              "dt": "2021-03-15",
                              "inc": 4000,
                              "rid": 1,
                              "rat": 1,
                              "net": 150,
                              "con": "1"
                           }
                        }, {
                           "sq": 3,
                           "tp": {
                              "id": "3101234521249",
                              "tn": "นาย",
                              "fn": "สรศักดิ์",
                              "mn": null,
                              "sn": "จตุรโชติ",
                              "an": "1230000000"
                           },
                           "taxde": {
                              "dt": "2021-03-15",
                              "inc": 4000,
                              "rid": 1,
                              "rat": 1,
                              "net": 150,
                              "con": "1"
                           }
                        }, {
                           "sq": 4,
                           "tp": {
                              "id": "3101234521249",
                              "tn": "นาย",
                              "fn": "สรศักดิ์",
                              "mn": null,
                              "sn": "จตุรโชติ",
                              "an": "1230000000"
                           },
                           "taxde": {
                              "dt": "2021-03-15",
                              "inc": 4000,
                              "rid": 1,
                              "rat": 1,
                              "net": 150,
                              "con": "1"
                           }
                        }]
                     }, {
                        "ty": "404A",
                        "attachData": [{
                           "sq": 1,
                           "tp": {
                              "id": "3101111222332",
                              "tn": "นางสาว",
                              "fn": "กรกช",
                              "mn": null,
                              "sn": "สุวรรณสุข",
                              "an": "1230000000"
                           },
                           "taxde": {
                              "dt": "2021-03-15",
                              "inc": 6000,
                              "rid": 1,
                              "rat": 1,
                              "net": 250,
                              "con": "1"
                           }
                        }]
                     }, {
                        "ty": "404B",
                        "attachData": [{
                           "sq": 1,
                           "tp": {
                              "id": "3109921992396",
                              "tn": "นางสาว",
                              "fn": "นริศรา",
                              "mn": null,
                              "sn": "จันทร์ดี",
                              "an": "1230000000"
                           },
                           "taxde": {
                              "dt": "2021-03-15",
                              "inc": 8000,
                              "rid": 1,
                              "rat": 1,
                              "net": 560,
                              "con": "1"
                           }
                        }]
                     }, {
                        "ty": "404G",
                        "attachData": [{
                           "sq": 1,
                           "tp": {
                              "id": "3105557655593",
                              "tn": "ร.ต.อ.",
                              "fn": "สิทธิชัย",
                              "mn": null,
                              "sn": "แสนงาม",
                              "an": "1230000000"
                           },
                           "taxde": {
                              "dt": "2021-03-15",
                              "inc": 6500,
                              "rid": 1,
                              "rat": 1,
                              "net": 200,
                              "con": "1"
                           }
                        }]
                     }, {
                        "ty": "404T",
                        "attachData": [{
                           "sq": 1,
                           "tp": {
                              "id": "3105557655593",
                              "tn": "ร.ต.อ.",
                              "fn": "สิทธิชัย",
                              "mn": null,
                              "sn": "แสนงาม",
                              "an": "1230000000"
                           },
                           "taxde": {
                              "dt": "2021-03-15",
                              "inc": 6500,
                              "rid": 1,
                              "rat": 1,
                              "net": 200,
                              "con": "1"
                           }
                        }]
                     }]
                  }
               }]
            }
         }
      }
     
Response
Item Name Multi Data Type MaxLen Description
eFiling [1…1] Object Root element
response [1…1] Object Response element
responseCode [1…1] String 25 รหัสข้อความของกรมสรรพากร อ้างอิง บทที่ 5 ตารางรหัสข้อความ (Response Code, Response Message)
responseMessage [1…1] String 1024 รายละเอียดข้อความ
result [1…1] Object Result element
requestId [1…1] String 50 รหัสการร้องขอ
apiRefNo [0…1] String 20 เลขอ้างอิงของการนำส่ง - เนื่องจากระบบของกรมยังทำงานไม่สำเร็จ ให้ใช้เลขอ้างอิงของการนำส่งนี้ตรวจสอบผลการยื่นแบบ
specifiedTaxRegistration [0…1] Object ข้อมูลการลงทะเบียนผู้เสียภาษีอากร
id [1…1] String 13 เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
refNo [0…1] String 13 หมายเลขอ้างอิงการยื่นแบบแสดงรายการภาษี
formStatusId [0…1] String 1 สถานะแบบ
1 = รอการชำระเงิน
2 = ชำระภาษีสำเร็จ รอตรวจสอบ
3 = ยื่นแบบสำเร็จ รอออกใบเสร็จรับเงิน
4 = ยื่นแบบสำเร็จ ออกใบเสร็จรับเงินแล้ว
5 = เกินกำหนดชำระเงิน
6 = ยกเลิกแบบ
7 = ยื่นแบบสำเร็จ รอประมวลผล
8 = ยื่นแบบสำเร็จ
totalAmount [0…1] Decmal (13,2) รวมจำนวนเงินที่ต้องชำระ (เบี้ยปรับ+เงินเพิ่ม+ค่าปรับอาญา)
totalPenalty [0…1] Decmal (13,2) เบี้ยปรับ
totalSurcharge [0…1] Decmal (13,2) เงินเพิ่ม
totalFine [0…1] Decmal (13,2) ค่าปรับอาญา
ตัวอย่าง Response กรณี “ยื่นแบบสำเร็จ”
     
      {
         "eFiling": {
            "response": {
               "responseCode": "I01000",
               "responseMsg": "สำเร็จ"
            },
            "result": {
               "requestId": "64013110001",
               "specifiedTaxRegistration": {
                  "id": "0105563903388"
               },
               "refNo": "P020000000805",
               "formStatusId": "1",
               "totalAmount": 2138.65,
               "totalSurcharge": 28.65,
               "totalFine": 200.0
            }
         }
      }
     
ตัวอย่าง response กรณี “ไม่มีสิทธิทำงานกับผู้เสียภาษีรายนี้”
     
      {
         "eFiling": {
            "response": {
               "responseCode": " E01007",
               "responseMessage": "ไม่มีสิทธิทำงานกับผู้เสียภาษีรายนี้"
            }
         }
      }
     
ตัวอย่าง response กรณี “พบขัอผิดพลาดจากข้อมูลใน JSON”
     
      {
         "eFiling": {
            "response": {
               "responseCode": "E01003",
               "responseMsg": "ไม่สามารถทำรายการได้ เนื่องจากพบขัอผิดพลาดจากข้อมูลใน JSON",
               "errorBody": [{
                  "field": "eFiling.rdForm.formData.taxForm.filing.filingCase",
                  "errorMessage": "จำนวนอักษรเกิน 1 ตัว",
                  "errorCode": "E05201",
                  "rejectedValue": "11"
               }, {
                  "field": "eFiling.rdForm.formData.taxForm.filing.filingType",
                  "errorMessage": "จำนวนอักษรเกิน 1 ตัว",
                  "errorCode": "E05201",
                  "rejectedValue": "19"
               }]
            }
         }
      }
     
Response Code
Business Code Description
I01000 สำเร็จ
P01001 กำลังประมวลผลการทำงาน
E01003 ไม่สามารถทำรายการได้ เนื่องจากพบขัอผิดพลาดจากข้อมูลใน JSON
E01004 ไม่สามารถทำรายการได้ เนื่องจากไม่พบรหัสข้อมูลแบบภาษี
E01006 ไม่สามารถทำรายการได้ เนื่องจากพบข้อผิดพลาดในระบบ Open API
E01007 ไม่มีสิทธิทำงานกับผู้เสียภาษีรายนี้
E01013 ระบบเคยได้รับหมายเลข request นี้แล้ว
E01017 ไม่สามารถทำรายการได้ เนื่องจากไม่พบเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
E01019 ไม่สามารถทำรายการได้ เนื่องจากไม่พบหมายเลข request
E01021 ข้อมูล sender.id ไม่ถูกต้อง
E01022 ข้อมูล sender.role ไม่ถูกต้อง
E01023 ไม่สามารถทำรายการได้ เนื่องจากไม่มีสิทธิใช้งาน API
E01024 ไม่สามารถทำรายการได้ เนื่องจากไม่มีสิทธิยื่นแบบภาษี (เวอร์ชั่น) นี้
ดูรายการ Response Code ทั้งหมด

การส่งข้อมูล และการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์

โปรโตคอล (Protocol) สำหรับการรับส่งข้อมูล
การรับส่งข้อมูล (การเรียกใช้ API) ต้องเรียกใช้ด้วยโปรโตคอล HTTPS เพื่อให้การรับส่งข้อมูล มีความปลอดภัยและน่าเชื่อถือ
การลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์
1. ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Certificate)
ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ต้องออกโดยผู้ให้บริการออก ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Certification Authority) ที่อยู่ภายใต้การรับรองของผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (NRCA) และสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
2. รูปแบบการรับและส่งข้อมูลระหว่างผู้ขอใช้บริการ API กับกรมสรรพากร และการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์
การเรียกใช้ Web Service เพื่อนำส่งข้อมูลสำหรับการยื่นแบบภาษี การสอบถามสถานะแบบภาษี การขอชุดชำระเงิน การขอภาพแบบ และใบเสร็จรับเงินระหว่างผู้นำส่งกับกรมสรรพากร จะต้องมีการลงลายมือชื่อเพื่อความปลอดภัยในการรับส่งข้อมูล
การสร้าง JSON Web Singnature (JWS)
ข้อมูลแบบภาษีที่ผู้นำส่ง ส่งให้กรมสรรพากร จะต้องอยู่ในรูปแบบมาตรฐาน JWS (JSON Web Signature) ซึ่ง JWS จะประกอบด้วยข้อมูล 3 ส่วน คือ JWS Header, JWS Payload และ JWS Signature ซึ่งทั้ง 3 ส่วน จะต้องถูกเข้ารหัสแบบ base64url encoded และต่อกันด้วย “.”
 
base64url(UTF8(JWS Header)) || '.' || base64url(JWS Payload) || '.' || base64url(JWS Signature)
      
JWS Header
ส่วนของ Header เป็นข้อมูลประกอบด้วย
alg คือ algorithm ที่ใช้สำหรับเข้ารหัสลงลายมือชื่อ
x5c คือ certificate file ของผู้ส่งข้อมูล
     
     {
        "alg": "RS256",
        "x5c": ["MIIHKzCCBROgAwIBAgIIFjd1l1q39Q4wDQYJKoZIhvcNAQELBQAwXjELMAkGA1UEBhMCVEgxKDAmBgNVBAoTH1RoYWkgRGlnaXRhbCBJRCBDb21wYW55IExpbWl0ZWQxJTAjBgNVBAMTHFRoYWkgRGlnaXRhbCBJRCBDQSBHMyAodGVzdCkwHhcNMTgxMTA2MDkyNTM1WhcNMjAxMTA1MDkyNTM1WjBgMQswCQYDVQQGEwJUSDEWMBQGA1UEYRMNMDk5NDAwMDE1ODQ0MTE5MDcGA1UEAwww4LiB4Lij4Lih4Liq4Lij4Lij4Lie4Liy4LiB4LijICjguJfguJTguKrguK3guJopMIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEApCJGMlgDvcvfl4Bojn4wWm13Z\/Lkvh4wj\/wdMfe8kBAI95x02nRjbAdrAMJ5PVaDBYWus5VZUCszAUu35Sx8bnLOXnG400LnonZhHOjcfmnbi8fDz+kWHvAmu6SynVCh52olqzctmpPa76iGfeWVvnJS+mIeF7VZZFX5\/aBYVnwh5vcKbkFJIaAPQZaO5ueYjajHwe8g1vD270C9m3qraQ\/52dJuvX\/4Co8Tm6QlLsuTmdCICJL13JJiazuwiiedbOl75mDxAUiOU6NJ+HAIEoaH6ZDvg5\/tCCD9tCQznNgIZ7jazWJ8lsn+kBygROURgnSRpORyE0sjjAknb51lQQIDAQABo4IC6TCCAuUwggEBBggrBgEFBQcBAQSB9DCB8TCBtgYIKwYBBQUHMAKGgalodHRwOi8vMjAzLjE1NS4xNTYuMjIzOjgwODAvZWpiY2EvcHVibGljd2ViL3dlYmRpc3QvY2VydGRpc3Q\/Y21kPWllY2FjZXJ0Jmlzc3Vlcj1DTiUzZFRoYWkrRGlnaXRhbCtJRCtDQStHMysodGVzdCklMmNPJTNkVGhhaStEaWdpdGFsK0lEK0NvbXBhbnkrTGltaXRlZCUyY0MlM2RUSCZsZXZlbD0wMDYGCCsGAQUFBzABhipodHRwOi8vdGVzdC50aGFpZGlnaXRhbGlkLmNvbS90ZGlkY2FnM29jc3AwHQYDVR0OBBYEFJUUVJQjY45WRIHumq+\/SQ8\/MXGbMAwGA1UdEwEB\/wQCMAAwHwYDVR0jBBgwFoAUkuyXjg8gofxr3Vjoj7kIJfrYo2gwFwYDVR0gBBAwDjAMBgpghXwBAQIBzhEBMIIBGAYDVR0fBIIBDzCCAQswggEHoIGgoIGdhoGaaHR0cDovL3Rlc3QudGhhaWRpZ2l0YWxpZC5jb20vdGRpZGNhZzNjcmwvY2VydGRpc3Q\/Y21kPWNybCZpc3N1ZXI9Q049VGhhaSUyMERpZ2l0YWwlMjBJRCUyMENBJTIwRzMlMjAodGVzdCksTz1UaGFpJTIwRGlnaXRhbCUyMElEJTIwQ29tcGFueSUyMExpbWl0ZWQsQz1USKJipGAwXjElMCMGA1UEAwwcVGhhaSBEaWdpdGFsIElEIENBIEczICh0ZXN0KTEoMCYGA1UECgwfVGhhaSBEaWdpdGFsIElEIENvbXBhbnkgTGltaXRlZDELMAkGA1UEBhMCVEgwDgYDVR0PAQH\/BAQDAgXgMEsGA1UdEQREMEKBFHN1cGF0YW5hLnNyQHJkLmdvLnRopCowKDEmMCQGA1UEAwwdVEhFIFJFVkVOVUUgREVQQVJUTUVOVCAoVEVTVCkwDQYJKoZIhvcNAQELBQADggIBABrfI0rWWO6M44zBTyElKPXtqzo1Ms8x3vInAYhj+Lzb7u1+tFgU1jn+naQplKX6VZW0E08h\/YeNTk6cxm7mGRGpb\/o3sfVsAmfLEH9AwM34VrKcN+RLV7BKMj3zF+AU6k50iApRCHXlu8J53zLChZn0lOpxDrKUpQu6EMCO7l04bZ2c+f8pdptX3dSm+PFqzHlU6L9IKC+CkdCh2eqNDVzPr8gvKuZltfKLjbcw6bhhst+iD6BGdwds5yhRb7BW8NznmMsq\/gpuTUy9V3MdGPd\/0PosxsnQ9bersCDzK3IVk8n2vLr5vylVw8ZMEpFGKwvhHzUkanaqOgZh2Z6qqa8m+f3aqYIN1xu8O4j1vsqY4A0LTOXzAoT630mwdTXrqz\/XVoqSNVQ9JU7fdy+G4pbg9yFSYqBJnAYFI8pLfQvaA80FPNXWXgMOn84ZUtvhFCApQzVsv32lTWiJ83L6CCiP1VPe+8XeqpAfHUYU6sc5exTTZJptRwr06bYP6vLmDVIl5Mwpw5Rf7+9n0i10zGOVdnuv6jjvC5lHiAaq6S2vx+PkiC51vBiZr77P1t0bW0waqM21l2zKu\/Cwb7yqZkCsu4bmWOJRMZrr89tWkx+cy9bVeGga8JpEHxkVZPZt0pUCR6bIxkLMRojFJLLAPIq8MUJhfwh5k5WmhYQ+79EH"]
     }
     
ตัวอย่าง ข้อมูลเมื่อนำไปเข้ารหัสแบบ base64url encoder
     RFZSMGdCQkF3RGpBTUJncGdoWHdCQVFJQnpoRUJNSUlCR0FZRFZSMGZCSUlCRHpDQ0FRc3dnZ0VIb0lHZ29JR2Rob0dhYUhSMGNEb3ZMM1JsYzNRdWRHaGhhV1JwWjJsMFlXeHBaQzVqYjIwdmRHUnBaR05oWnpOamNtd3ZZMlZ5ZEdScGMzUVwvWTIxa1BXTnliQ1pwYzNOMVpYSTlRMDQ5VkdoaGFTVXlNRVJwWjJsMFlXd2xNakJKUkNVeU1FTkJKVEl3UnpNbE1qQW9kR1Z6ZENrc1R6MVVhR0ZwSlRJd1JHbG5hWFJoYkNVeU1FbEVKVEl3UTI5dGNHRnVlU1V5TUV4cGJXbDBaV1FzUXoxVVNLSmlwR0F3WGpFbE1DTUdBMVVFQXd3Y1ZHaGhhU0JFYVdkcGRHRnNJRWxFSUVOQklFY3pJQ2gwWlhOMEtURW9NQ1lHQTFVRUNnd2ZWR2hoYVNCRWFXZHBkR0ZzSUVsRUlFTnZiWEJoYm5rZ1RHbHRhWFJsWkRFTE1Ba0dBMVVFQmhNQ1ZFZ3dEZ1lEVlIwUEFRSFwvQkFRREFnWGdNRXNHQTFVZEVRUkVNRUtCRkhOMWNHRjBZVzVoTG5OeVFISmtMbWR2TG5Sb3BDb3dLREVtTUNRR0ExVUVBd3dkVkVoRklGSkZWa1ZPVlVVZ1JFVlFRVkpVVFVWT1ZDQW9WRVZUVkNrd0RRWUpLb1pJaHZjTkFRRUxCUUFEZ2dJQkFCcmZJMHJXV082TTQ0ekJUeUVsS1BYdHF6bzFNczh4M3ZJbkFZaGorTHpiN3UxK3RGZ1Uxam4rbmFRcGxLWDZWWlcwRTA4aFwvWWVOVGs2Y3htN21HUkdwYlwvbzNzZlZzQW1mTEVIOUF3TTM0VnJLY04rUkxWN0JLTWozekYrQVU2azUwaUFwUkNIWGx1OEo1M3pMQ2habjBsT3B4RHJLVXBRdTZFTUNPN2wwNGJaMmMrZjhwZHB0WDNkU20rUEZxekhsVTZMOUlLQytDa2RDaDJlcU5EVnpQcjhndkt1Wmx0ZktMamJjdzZiaGhzdCtpRDZCR2R3ZHM1eWhSYjdCVzhOem5tTXNxXC9ncHVUVXk5VjNNZEdQZFwvMFBvc3hzblE5YmVyc0NEekszSVZrOG4ydkxyNXZ5bFZ3OFpNRXBGR0t3dmhIelVrYW5hcU9nWmgyWjZxcWE4bStmM2FxWUlOMXh1OE80ajF2c3FZNEEwTFRPWHpBb1Q2MzBtd2RUWHJxelwvWFZvcVNOVlE5SlU3ZmR5K0c0cGJnOXlGU1lxQkpuQVlGSThwTGZRdmFBODBGUE5YV1hnTU9uODRaVXR2aEZDQXBRelZzdjMybFRXaUo4M0w2Q0NpUDFWUGUrOFhlcXBBZkhVWVU2c2M1ZXhUVFpKcHRSd3IwNmJZUDZ2TG1EVklsNU13cHc1UmY3KzluMGkxMHpHT1ZkbnV2NmpqdkM1bEhpQWFxNlMydngrUGtpQzUxdkJpWnI3N1AxdDBiVzB3YXFNMjFsMnpLdVwvQ3diN3lxWmtDc3U0Ym1XT0pSTVpycjg5dFdreCtjeTliVmVHZ2E4SnBFSHhrVlpQWnQwcFVDUjZiSXhrTE1Sb2pGSkxMQVBJcThNVUpoZndoNWs1V21oWVErNzlFSCJdLCJhbGciOiJSUzI1NiJ9
     
JWS Payload
ส่วนของ JWS Payload จะเป็นส่วนของข้อมูลแบบฯ ที่จะส่งให้กรมสรรพากร
     
     {
        "eFiling": {
           "username": "OA-0103524004872",
           "password": "PVbE0zMhBvIKa2kacaAcSHVtmIdJbx4RiD7uBc1iOR7c7g2CLQ",
           "nonce": "2020-10-29 13:30:00"
        }
     }
     
ตัวอย่าง ข้อมูลเมื่อนำไปเข้ารหัสแบบ base64url encoder
     ewoJImVGaWxpbmciOiB7CgkJInVzZXJuYW1lIjogIk9BLTAxMDM1MjQwMDQ4NzIiLAoJCSJwYXNzd29yZCI6ICJQVmJFMHpNaEJ2SUthMmthY2FBY1NIVnRtSWRKYng0UmlEN3VCYzFpT1I3YzdnMkNMUSIsCgkJIm5vbmNlIjogIjIwMjAtMTAtMjkgMTM6MzA6MDAiCgl9Cn0=
     
JWS Signature
ส่วนของ JWS Signature คือ การลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ซึ่งจะเป็นการนำข้อมูลส่วนของ JWS Payload ที่ผ่านการเข้ารหัสแบบ base64url encoded มาทำการ sign ด้ว algorithm ตามที่ระบุไว้ใน header
ตัวอย่าง JWS Signature ที่ได้
     
HzLCajXht8of49LCzZweVBMhSjXZ4g-DiFbuOpoBovsg8D2sb0yq_Lu0TsATGvTkgbr8OEjpbvCAFb5JL3cVsfa5K54j-Z-yaCdN0NXV5MI5YFlAz9MwRQg9AGoPLBMdQ5CERqHF3A0gSB83ycJ6SirBPPRl_Mwp_pjUWYoFJs_1MsilDsDVBFt9aRRDCKfU_8EfrAI085rEKZe3W4BwJapySKbpkFRolqpPxaA6UkCOJK1Eqs5nA2hEFW16JzMf8nfr1gGnGu64pVsIttdfVRq3rYGVeYgnWbGjvnhsrglQ-8N-JD9QI0X1vd24PAKZ4Oh7I5ptqQs5CK-8-hEgFA=
     
การสร้าง JSON Web Encryption (JWE)
ข้อมูลรับส่งระหว่างผู้ส่งและกรมฯ จะอยู่ในรูปแบบมาตรฐาน JWE (JSON Web Encryption) ซึ่ง JWE จะประกอบด้วยข้อมูล 2 ส่วน
JWE Header
ส่วนของ Header ประกอบด้วย
cty คือ content type ระบุเป็น JWS
enc คือ algorithm สำหรับเข้ารหัสข้อมูล
alg คือ algorithm สำหรับเข้ารหัสข้อมูล สำหรับเข้ารหัสคีย์ที่ใช้เข้ารหัสข้อมูลใน Payload
jwk คือ JSON web key
kty คือ key type ระบุเป็น oct (octet sequence)
kid คือ key id ระบุเป็น "e407b2e3-7ba8-4b71-8c06-c53d3e178518"
k คือ key value เป็น symmetric key ที่ถูกเข้ารหัสด้วย public key
- กรณีส่งข้อมูลในของกรมฯ symmetric key ที่ถูกเข้ารหัสด้วย public key ของกรมฯ
- กรณีกรมฯ ส่งข้อมูลกลับให้ผู้ส่ง request symmetric key ที่ถูกเข้ารหัสด้วย public key ของผู้ส่ง request
      
       {
          "cty": "JWS",
          "enc": "A256GCM",
          "alg": "dir",
          "jwk": {
             "kty": "oct",
             "kid": "e5324864-b5f8-4f66-95d7-df109c4549a0",
             "k": "WXZ1ODliR0o2QWxiSDlENGRMYldjc2ZaZHVXZ1Y2WGVvOElsejlCblZOdVdNeVRYVURSVXlRcXZTRXQvOHBxM1RFQzBOZmJ6SEFNaVNmdXhzSitnd291MXk1Z0VRakV6d3FaK3JWbjdlZE5USVBRT0N3ZDVWMWJGVVNUVUg4TzJzSkhzK2NjOTR6L0lNVXFxSklBdGo1WEtpTXBuS29TNVhSQ0xrNUxxc1E1cWZYQStRdzI4MGRrdDNBVm1ITTZZUzEzaXJyckpKdEw0VHd4eDcyR0Y3aUdteU1sUTlsMFplRE1PUzFZQzlYZWZYVDJ1SzZXUjZUQ3RuNHNZRHJ6bWRVNjJNZmltUjNhckZQOExiL1FnVk9XaXVOZVBQaXg1VEtsQTRQUmRxYnVIV1VMWVFoTUlPaUZNQWpESjErUGFMTGNBZXU2MldQVWhkNUZudDNqcitnPT0"
          }
       }
      
ตัวอย่าง ข้อมูลเมื่อนำไปเข้ารหัสแบบ base64url encoder
      eyJjdHkiOiJKV1MiLCJlbmMiOiJBMjU2R0NNIiwiYWxnIjoiZGlyIiwiandrIjp7Imt0eSI6Im9jdCIsImtpZCI6ImU1MzI0ODY0LWI1ZjgtNGY2Ni05NWQ3LWRmMTA5YzQ1NDlhMCIsImsiOiJXWFoxT0RsaVIwbzJRV3hpU0RsRU5HUk1ZbGRqYzJaYVpIVlhaMVkyV0dWdk9FbHNlamxDYmxaT2RWZE5lVlJZVlVSU1ZYbFJjWFpUUlhRdk9IQnhNMVJGUXpCT1ptSjZTRUZOYVZObWRYaHpTaXRuZDI5MU1YazFaMFZSYWtWNmQzRmFLM0pXYmpkbFpFNVVTVkJSVDBOM1pEVldNV0pHVlZOVVZVZzRUekp6U2toeksyTmpPVFI2TDBsTlZYRnhTa2xCZEdvMVdFdHBUWEJ1UzI5VE5WaFNRMHhyTlV4eGMxRTFjV1pZUVN0UmR6STRNR1JyZEROQlZtMUlUVFpaVXpFemFYSnlja3BLZEV3MFZIZDRlRGN5UjBZM2FVZHRlVTFzVVRsc01GcGxSRTFQVXpGWlF6bFlaV1pZVkRKMVN6WlhValpVUTNSdU5ITlpSSEo2YldSVk5qSk5abWx0VWpOaGNrWlFPRXhpTDFGblZrOVhhWFZPWlZCUWFYZzFWRXRzUVRSUVVtUnhZblZJVjFWTVdWRm9UVWxQYVVaTlFXcEVTakVyVUdGTVRHTkJaWFUyTWxkUVZXaGtOVVp1ZEROcWNpdG5QVDAifX0=
      
JWE Entrypted Payload
เป็นการเข้ารหัสข้อมูลด้วย symmetric key ที่เก็บใน jwk ใน JWE Header
ตัวอย่าง JWE Encrypted Payload ที่ได้
       eyJ4NWMiOlsiTUlJSEt6Q0NCUk9nQXdJQkFnSUlGamQxbDFxMzlRNHdEUVlKS29aSWh2Y05BUUVMQlFBd1hqRUxNQWtHQTFVRUJoTUNWRWd4S0RBbUJnTlZCQW9USDFSb1lXa2dSR2xuYVhSaGJDQkpSQ0JEYjIxd1lXNTVJRXhwYldsMFpXUXhKVEFqQmdOVkJBTVRIRlJvWVdrZ1JHbG5hWFJoYkNCSlJDQkRRU0JITXlBb2RHVnpkQ2t3SGhjTk1UZ3hNVEEyTURreU5UTTFXaGNOTWpBeE1UQTFNRGt5TlRNMVdqQmdNUXN3Q1FZRFZRUUdFd0pVU0RFV01CUUdBMVVFWVJNTk1EazVOREF3TURFMU9EUTBNVEU1TURjR0ExVUVBd3d3NExpQjRMaWo0TGloNExpcTRMaWo0TGlqNExpZTRMaXk0TGlCNExpaklDamd1SmZndUpUZ3VLcmd1SzNndUpvcE1JSUJJakFOQmdrcWhraUc5dzBCQVFFRkFBT0NBUThBTUlJQkNnS0NBUUVBcENKR01sZ0R2Y3ZmbDRCb2puNHdXbTEzWlwvTGt2aDR3alwvd2RNZmU4a0JBSTk1eDAyblJqYkFkckFNSjVQVmFEQllXdXM1VlpVQ3N6QVV1MzVTeDhibkxPWG5HNDAwTG5vblpoSE9qY2ZtbmJpOGZEeitrV0h2QW11NlN5blZDaDUyb2xxemN0bXBQYTc2aUdmZVdWdm5KUyttSWVGN1ZaWkZYNVwvYUJZVm53aDV2Y0tia0ZKSWFBUFFaYU81dWVZamFqSHdlOGcxdkQyNzBDOW0zcXJhUVwvNTJkSnV2WFwvNENvOFRtNlFsTHN1VG1kQ0lDSkwxM0pKaWF6dXdpaWVkYk9sNzVtRHhBVWlPVTZOSitIQUlFb2FINlpEdmc1XC90Q0NEOXRDUXpuTmdJWjdqYXpXSjhsc24ra0J5Z1JPVVJnblNScE9SeUUwc2pqQWtuYjUxbFFRSURBUUFCbzRJQzZUQ0NBdVV3Z2dFQkJnZ3JCZ0VGQlFjQkFRU0I5RENCOFRDQnRnWUlLd1lCQlFVSE1BS0dnYWxvZEhSd09pOHZNakF6TGpFMU5TNHhOVFl1TWpJek9qZ3dPREF2WldwaVkyRXZjSFZpYkdsamQyVmlMM2RsWW1ScGMzUXZZMlZ5ZEdScGMzUVwvWTIxa1BXbGxZMkZqWlhKMEptbHpjM1ZsY2oxRFRpVXpaRlJvWVdrclJHbG5hWFJoYkN0SlJDdERRU3RITXlzb2RHVnpkQ2tsTW1OUEpUTmtWR2hoYVN0RWFXZHBkR0ZzSzBsRUswTnZiWEJoYm5rclRHbHRhWFJsWkNVeVkwTWxNMlJVU0Nac1pYWmxiRDB3TURZR0NDc0dBUVVGQnpBQmhpcG9kSFJ3T2k4dmRHVnpkQzUwYUdGcFpHbG5hWFJoYkdsa0xtTnZiUzkwWkdsa1kyRm5NMjlqYzNBd0hRWURWUjBPQkJZRUZKVVVWSlFqWTQ1V1JJSHVtcStcL1NROFwvTVhHYk1Bd0dBMVVkRXdFQlwvd1FDTUFBd0h3WURWUjBqQkJnd0ZvQVVrdXlYamc4Z29meHIzVmpvajdrSUpmcllvMmd3RndZRFZSMGdCQkF3RGpBTUJncGdoWHdCQVFJQnpoRUJNSUlCR0FZRFZSMGZCSUlCRHpDQ0FRc3dnZ0VIb0lHZ29JR2Rob0dhYUhSMGNEb3ZMM1JsYzNRdWRHaGhhV1JwWjJsMFlXeHBaQzVqYjIwdmRHUnBaR05oWnpOamNtd3ZZMlZ5ZEdScGMzUVwvWTIxa1BXTnliQ1pwYzNOMVpYSTlRMDQ5VkdoaGFTVXlNRVJwWjJsMFlXd2xNakJKUkNVeU1FTkJKVEl3UnpNbE1qQW9kR1Z6ZENrc1R6MVVhR0ZwSlRJd1JHbG5hWFJoYkNVeU1FbEVKVEl3UTI5dGNHRnVlU1V5TUV4cGJXbDBaV1FzUXoxVVNLSmlwR0F3WGpFbE1DTUdBMVVFQXd3Y1ZHaGhhU0JFYVdkcGRHRnNJRWxFSUVOQklFY3pJQ2gwWlhOMEtURW9NQ1lHQTFVRUNnd2ZWR2hoYVNCRWFXZHBkR0ZzSUVsRUlFTnZiWEJoYm5rZ1RHbHRhWFJsWkRFTE1Ba0dBMVVFQmhNQ1ZFZ3dEZ1lEVlIwUEFRSFwvQkFRREFnWGdNRXNHQTFVZEVRUkVNRUtCRkhOMWNHRjBZVzVoTG5OeVFISmtMbWR2TG5Sb3BDb3dLREVtTUNRR0ExVUVBd3dkVkVoRklGSkZWa1ZPVlVVZ1JFVlFRVkpVVFVWT1ZDQW9WRVZUVkNrd0RRWUpLb1pJaHZjTkFRRUxCUUFEZ2dJQkFCcmZJMHJXV082TTQ0ekJUeUVsS1BYdHF6bzFNczh4M3ZJbkFZaGorTHpiN3UxK3RGZ1Uxam4rbmFRcGxLWDZWWlcwRTA4aFwvWWVOVGs2Y3htN21HUkdwYlwvbzNzZlZzQW1mTEVIOUF3TTM0VnJLY04rUkxWN0JLTWozekYrQVU2azUwaUFwUkNIWGx1OEo1M3pMQ2habjBsT3B4RHJLVXBRdTZFTUNPN2wwNGJaMmMrZjhwZHB0WDNkU20rUEZxekhsVTZMOUlLQytDa2RDaDJlcU5EVnpQcjhndkt1Wmx0ZktMamJjdzZiaGhzdCtpRDZCR2R3ZHM1eWhSYjdCVzhOem5tTXNxXC9ncHVUVXk5VjNNZEdQZFwvMFBvc3hzblE5YmVyc0NEekszSVZrOG4ydkxyNXZ5bFZ3OFpNRXBGR0t3dmhIelVrYW5hcU9nWmgyWjZxcWE4bStmM2FxWUlOMXh1OE80ajF2c3FZNEEwTFRPWHpBb1Q2MzBtd2RUWHJxelwvWFZvcVNOVlE5SlU3ZmR5K0c0cGJnOXlGU1lxQkpuQVlGSThwTGZRdmFBODBGUE5YV1hnTU9uODRaVXR2aEZDQXBRelZzdjMybFRXaUo4M0w2Q0NpUDFWUGUrOFhlcXBBZkhVWVU2c2M1ZXhUVFpKcHRSd3IwNmJZUDZ2TG1EVklsNU13cHc1UmY3KzluMGkxMHpHT1ZkbnV2NmpqdkM1bEhpQWFxNlMydngrUGtpQzUxdkJpWnI3N1AxdDBiVzB3YXFNMjFsMnpLdVwvQ3diN3lxWmtDc3U0Ym1XT0pSTVpycjg5dFdreCtjeTliVmVHZ2E4SnBFSHhrVlpQWnQwcFVDUjZiSXhrTE1Sb2pGSkxMQVBJcThNVUpoZndoNWs1V21oWVErNzlFSCJdLCJhbGciOiJSUzI1NiJ9.eyJlRmlsaW5nIjoie1x0XCJlRmlsaW5nXCI6IHtcdFx0XCJ1c2VybmFtZVwiOiBcIk9BLTAxMDM1MjQwMDQ4NzJcIixcdFx0XCJwYXNzd29yZFwiOiBcIlBWYkUwek1oQnZJS2Eya2FjYUFjU0hWdG1JZEpieDRSaUQ3dUJjMWlPUjdjN2cyQ0xRXCIsXHRcdFwibm9uY2VcIjogXCIyMDIwLTEwLTI5IDEzOjMwOjAwXCJcdH19In0.HzLCajXht8of49LCzZweVBMhSjXZ4g-DiFbuOpoBovsg8D2sb0yq_Lu0TsATGvTkgbr8OEjpbvCAFb5JL3cVsfa5K54j-Z-yaCdN0NXV5MI5YFlAz9MwRQg9AGoPLBMdQ5CERqHF3A0gSB83ycJ6SirBPPRl_Mwp_pjUWYoFJs_1MsilDsDVBFt9aRRDCKfU_8EfrAI085rEKZe3W4BwJapySKbpkFRolqpPxaA6UkCOJK1Eqs5nA2hEFW16JzMf8nfr1gGnGu64pVsIttdfVRq3rYGVeYgnWbGjvnhsrglQ-8N-JD9QI0X1vd24PAKZ4Oh7I5ptqQs5CK-8-hEgFA