ขอคัดแบบ

บริการสำหรับผู้เสียภาษีที่ต้องการยื่นคำร้องขอคัดแบบผ่านอินเทอร์เน็ต โดยผู้เสียภาษีสามารถยื่นคำร้องขอคัดแบบได้ทุกประเภทแบบภาษีที่ทำการยื่นผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น