ถาม-ตอบ

โปรแกรม RD Prep

ไม่จำเป็น สามารถยื่นแบบ Online ที่ระบบ New e-Filing ได้
ทั้งนี้โปรแกรม RD Prep เหมาะสำหรับกรณีที่มีรายการใบแนบจำนวนมาก
สามารถทำได้ ดู Clip VDO Copy File ไปยื่นเดือนถัดไป (Clip ของ ศร.)
ระบบยื่นแบบและชำระภาษีออนไลน์ระบบใหม่ หรือ New e-Filing เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป
ระบบ e-Filing เดิม ใช้ได้ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 และเริ่มใช้ New e-Filing ตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม 2564
ตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม 2564 พร้อมให้บริการ New e-Filing ทุกประเภทแบบ
วันที่ 1-5 ตุลาคม 2564 ระบบจะปิดให้บริการเพื่อทำการย้ายข้อมูลและปรับปรุงระบบ และสามารถ
ใช้งานยื่นแบบและชำระเงินได้ตามปกติบนระบบ New e-Filing ในวันที่ 6 ตุลาคม 2564
หากพบปัญหาขึ้นหน้าจอขาว บนเครื่องที่ติดตั้ง Windows 7 Service Pack 1 แนะนำให้ติดตั้งบนเครื่องที่มี Windows 7 Service Pack สูงกว่า Service Pack 1
จากหน้าบันทึกข้อมูลแบบ กดสัญลักษณ์จุด 3 จุด ตรงมุมด้านขวาบนของแบบแสดงรายการแต่ละแบบ จะแสดงข้อความเปลงข้อมูลจากโปรแกรมเดิม
เมื่อทำการแปลงข้อมูล หรือบันทึกข้อมูล และได้ไฟล์ .rdx แล้ว ให้เข้าสู่ระบบยื่นแบบออนไลน์ เพื่อทำการยื่นแบบด้วยวิธีการอัปโหลดไฟล์

สมัครใช้บริการ

สามารถดู Clip VDO สาธิตการขอเป็นตัวแทนชำระ (Payment Agent)
ให้สมัครใช้บริการ โดยในขั้นตอนความประสงค์ในการลงทะเบียน ให้เลือก “ยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา” และเมื่อลงทะเบียนสำเร็จ ผู้เสียภาษีจะสามารถเข้าใช้งานระบบด้วย Username และ Password ที่ตั้งขึ้นได้ทันที
ให้สมัครใช้บริการ โดยในขั้นตอนความประสงค์ในการลงทะเบียน ให้เลือก “ยื่นแบบภาษีเงินได้ทุกประเภทตามสิทธิ์” เมื่อสมัครผ่านระบบเรียบร้อยให้ยื่นเอกสารภ.อ.01 เพื่อยืนยันตัวตนต่อเจ้าหน้าที่เพื่อขออนุมัติการลงทะเบียน เมื่อเจ้าหน้าที่อนุมัติแล้ว ก็สามารถเข้าสู่ระบบเพื่อยื่นแบบภ.พ.30 ผ่านอินเทอร์เน็ตได้

เข้าสู่ระบบ

เลือก เข้าสู่ระบบ ด้วยหมายเลขผู้ใช้และรหัสผ่านเดิม และดำเนินการตามขั้นตอน
1. เข้าสู่ระบบ
2. ใส่ User ID และ Password เดิม ที่ใช้ยื่นแบบรายเดือน
(กรณีบุคคลธรรมดาที่มี 2 User. ให้ใช้ User ที่ใช้ยื่นแบบรายเดือน ระบบจะรวม User ให้เป็น User เดียว)
3. เปลี่ยน e-mail address ให้เป็นปัจจุบัน เพื่อให้กรมสรรพากรใช้ในการติดต่อ
4. กดขอรหัส เพื่อรับ OTP (ระบบส่ง OTP ให้ทาง e-mail ตามข้อ 3)
5. นำ OTP มากรอกที่หน้าจอ
6. กำหนดรหัสผ่าน
7. สร้างหมายเลขผู้ใช้สำเร็จ

** ไม่ต้องส่งเอกสารใด ๆ ให้กรมสรรพากร
ชื่อผู้ใช้งานใหม่

สำหรับผู้ที่ไม่มีสาขา หรือลงทะเบียนด้วยสาขาสำนักงานใหญ่ จะเปลี่ยนเป็น
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 13 หลัก ของท่าน

และสำหรับท่านที่ลงทะเบียนเป็นแบบรายสาขาไว้ ชื่อผู้ใช้งาน จะเปลี่ยนเป็น
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 13 หลัก + ประเภทสาขา(VAT/SBT) + เลขที่สาขา (5หลัก)

ประเภทสาขา(VAT/SBT) คือ
1 = ลงทะเบียนด้วยสาขา vat
2 = ลงทะเบียนด้วยสาขา sbt
3 = ลงทะเบียนด้วยสาขา vat และ sbt

ตัวอย่าง
ระบบปัจจุบันลงทะเบียนด้วย vat สาขา 1

ชื่อผู้ใช้งานใหม่ เป็น 0xxxx28000127100001
ระบบแก้ไขปัญหาให้แล้วให้ลองเข้าระบบอีกครั้ง
ไม่ต้องสร้างหมายเลขผู้ใช้และรหัสผ่านใหม่สามารถนำหมายเลขผู้ใช้และรหัสผ่านที่ได้รับ
เมื่อยืนยันบัญชีผู้ใช้งาน ใช้งานในระบบNew e-Filing ได้ทันที
เข้าระบบ New e-Filing และสร้างหมายเลขผู้ใช้และรหัสผ่านใหม่
กรณีบุคคลธรรมดา
- หมายเลขผู้ใช้ เป็นเลข 13 หลัก (บัตรประชาชน)
รหัสผ่านตั้งเอง
- นิติบุคคล กรณีเป็นสำนักงานใหญ่
หมายเลขผู้ใช้ เป็นเลข 13 หลัก (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า)
รหัสผ่านตั้งเอง

นิติบุคคล กรณีเป็นสำนักงานสาขา (จด VAT/SBT)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 13 หลัก + ประเภทสาขา (Vat/SBT) + เลขที่สาขา (5 หลัก)
ประเภทสาขา (VAT/SBT)
1 = ลงทะเบียนด้วยสาขา VAT
2 = ลงทะเบียนด้วยสาขา SBT
3 = ลงทะเบียนด้วยสาขา VAT และ SBT
รหัสผ่านตั้งเอง

โดยการตั้งรหัสผ่านต้องเป็นไปตามเงื่อนไข ดังนี้
1. รหัสผ่านต้องมีความยาวอย่างน้อย 8 ตัวอักษรและไม่เกิน 16 ตัวอักษร
2. รหัสผ่านต้องใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษ (a-z,A-Z) และ ตัวเลข (0-9)
3. รหัสผ่านต้องมีตัวเลข (0-9) อย่างน้อย 1 ตัวอักษร
4. รหัสผ่านต้องมีตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่ (A-Z) อย่างน้อย 1 ตัวอักษร และมีตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์เล็ก (a-z) อย่างน้อย 1 ตัวอักษร
5. ต้องไม่ใช้คำว่า “password”
6. ต้องไม่เหมือนหรือคล้ายกับชื่อผู้ใช้
ในขั้นตอนการระบุ e-mail address ระบบจะแสดง e-mail address ตามที่ท่านได้แจ้งไว้ใน ภ.อ.01 หรือ ภ.อ.03 ก่อนซึ่งท่านสามารถแก้ไข e-mail address ให้เป็นปัจจุบันได้ และกรมสรรพากรจะใช้ e-mail address นี้เป็นช่องทางในการติดต่อแจ้งข่าวสาร
เมื่อได้สร้างหมายเลขผู้ใช้และรหัสผ่านใหม่เรียบร้อยแล้ว หมายเลขผู้ใช้นั้นจะเป็นผู้ใช้งานในระดับ
Super Admin ที่สามารถสร้าง Admin และ User ได้

จัดการบัญชีสมาชิก

ที่หน้า Login ให้เลือก “ลืมรหัสผ่าน” จากนั้นสามารถเลือกยืนยันตัวตนได้ 3 วิธี คือ

1. ยืนยันตัวตนด้วยเบอร์โทรศัพท์ หรืออีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้ โดยระบบจะส่งหมายเลข OTP ไปยังเบอร์โทรที่ได้ลงทะเบียนไว้ ให้ท่านกรอกเลข OTP ที่ได้รับ หากถูกต้อง ระบบจะเปิดให้กำหนด Password ใหม่
2. ยืนยันตัวตนด้วยคำถามคำตอบที่ได้เลือกไว้ตอนลงทะเบียน หากถูกต้อง ระบบจะเปิดให้กำหนด Password ใหม่
3. ยืนยันตัวตนด้วยข้อมูลผู้เสียภาษี โดยกรอกข้อมูลของท่าน หากถูกต้อง ระบบจะเปิดให้กำหนด Password ใหม่
หน้า Login ให้เลือก “ลืมรหัสผ่าน” จากนั้นในหน้าจอยืนยันตัวตนด้วยอีเมล ให้คลิกปุ่ม “เลือกเส้นทางอื่น” จากนั้นระบุอีเมลใหม่ ระบบจะส่งหมายเลข OTP ไปยังอีเมลที่ท่านระบุไว้ ให้กรอกเลข OTP ที่ได้รับ จากนั้นระบบจะให้ยืนยันความประสงค์ขอแจ้งเปลี่ยนรหัสผ่านพร้อมเปลี่ยนอีเมล เมื่อยื่นคำขอในระบบสำเร็จ ให้ท่านยื่นเอกสารยืนยันตัวตนผ่าน 2 ช่องทางคือ

1. นำส่งเอกสาร ภอ.03 พร้อมเอกสารประกอบ ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่
2. อัพโหลดเอกสาร ภอ.03 ที่ลงลายมือชื่อดิจิทัล มายังลิงก์ที่แจ้งไว้ในอีเมล

ยื่นแบบ

ท่านสามารถยื่นแบบออนไลน์ ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
ระบบ New e-Filing จะระบุครั้งที่ยื่นแบบเพิ่มเติมให้อัตโนมัติ แต่ผู้เสียภาษีสามารถแก้ไขเลขครั้งที่ยื่นเพิ่มเติม
ได้โดยต้องไม่ซ้ำกับครั้งที่มีอยู่ในระบบ
ดำเนินการขอเพิ่มสิทธิการใช้บริการในระบบ โดยเข้าระบบและกดที่ชื่อผู้ใช้งาน > ข้อมูลผู้เสียภาษี
ส่วนปรับปรุงข้อมูลผู้ใช้งาน ขอเพิ่มสิทธิ์การใช้บริการ กดปุ่ม สร้างคำขอ
เมื่อยืนยันขอเพิ่มสิทธิ์ เรียบร้อย ระบบจะส่งอีเมลยืนยันการสร้างคำขอพร้อมเอกสารแนบให้ท่านตามอีเมล
ที่ท่านบันทึกไว้ให้ยื่นเอกสารเพื่อยืนยันตัวตน (นำส่งเอกสาร ณ สรรพากรพื้นที่ หรือ upload เอกสาร
ที่ลงลายมือชื่อดิจิทัล)
ไม่ต้องบันทึกใหม่ เพียงแค่ไปที่เมนู “ติดตามสถานะแบบ” แล้วยกเลิกแบบเดิม และทำการยื่นแบบใหม่ อีกครั้ง โดยระบบจะทำการคำนวณเงินให้ใหม่โดยอาจมีเรื่องเงินเพิ่มเข้ามา
สามารถยกเลิกได้ภายในวันที่ยื่นแบบ (ไม่เกินเที่ยงคืน) หากเกินเที่ยงคืนไปแล้วจะไม่สามารถยกเลิกการยื่นแบบได้ แต่สามารถรอให้หมดระยะการชำระภาษี แล้วจึงมายกเลิกเพื่อยื่นใหม่ได้
กรณีแบบร่าง อยู่ในกำหนดยื่นแบบ ให้กำหนดวันที่ลบข้อมูล 1 เดือนนับจากวันที่ครบกำหนดการยื่นแบบผ่านช่องทางอินเตอร์เน็ต
ถ้าวันสุดท้ายที่ครบเดือนตรงกับวันหยุด จะถือวันทําการถัดไป เป็นวันสุดท้ายของครบ เดือนนั้น ถึงแม้วันทําการถัดไปจะเกินเดือนก็ตาม
สามารถพิมพ์ได้ทั้งใบหน้าและใบแนบ หลังจาก ที่ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
โดยพิมพ์ได้ที่เมนูตรวจสอบผลการยื่นแบบ

ข้อจำกัดของการพิมพ์ใบแนบ
กรณีมีใบแนบเกิน 100 หน้า ระบบจะ export ออกมาเป็นไฟล์ .csv แทน
ผู้เสียภาษีสามารถยกเลิกแบบได้ก่อนปิดระบบสิ้นวัน

เงื่อนไข
1. ต้องเป็นแบบที่มีภาษีชำระหรือขอคืน
2. ยังไม่ได้เข้าพิมพ์แบบแสดงรายการและใบเสร็จรับเงิน

ชำระภาษี

สามารถดู Clip VDO สาธิตการส่งแบบที่บันทึกแล้วให้ตัวแทนชำระ
กรณีภาษีศูนย์ หรือ ชำระไว้เกิน ของ ภ.ง.ด.94 สามารถพิมพ์ภาพแบบ/ใบเสร็จรับเงิน ได้เฉพาะแบบเดียวเท่านั้น
หลังจากชำระภาษีเสร็จเรียบร้อยแล้วระบบจะประมวลผล 1 วัน หลังจากนั้นจึงจะดาวน์โหลดใบเสร็จได้
การชำระผ่านธนาคาร จะมีบางธนาคารเท่านั้น ที่แจ้งผลการชำระกลับมาที่กรมสรรพากรทันที โดยธนาคาร
ไม่ได้แจ้งผลทันที แต่จะแจ้งผลภายในวันที่ชำระ เมื่อระบบประมวลผลแล้ว สถานะจึงจะเปลี่ยนเช่น Internet Banking จะมีการแจ้งผลการชำระแบบ Realtime
กรณีเป็นช่องทางอื่นเช่น ชำระผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส จะไม่ Real Time จะมีการส่งข้อมูลในตอนสิ้นวันนั้น จึงมีการประมวลผลข้อมูล

ตรวจสอบผลการยื่นแบบ

ขอคัดแบบ

ระบบแสดงรายการคัดแบบย้อนหลังได้ 1 ปี หากต้องการค้นหารายการที่ต้องการคัดแบบ สามารถค้นหาในระบบได้ โดยระบบจะมีข้อมูลการคัดแบบย้อนหลังไว้ให้ 2 ปี ในกรณีที่เป็นนิติบุคคล
สามารถคัดแบบได้ทั้งแบบแสดงรายการ และใบแนบ
สามารถแจ้งคำขอคัดแบบได้ เพราะการขอคัดแบบนั้นจะแจ้งภายใต้เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 13 หลัก
ของสถานประกอบการ ที่มีสิทธิ์ในการยื่นแบบ
สามารถขอยกเลิกการขอคัดแบบได้ แต่ต้องยกเลิกภายในวันที่แจ้งคำขอเท่านั้น จะไม่สามารถยกเลิกข้ามวันได้
ระบบ New e-Filing สามารถยื่นขอคัดแบบได้ตั้งแต่ปีที่ระบบใหม่ขึ้นให้ใช้งาน และเฉพาะแบบที่ยื่นผ่าน Internet เท่านั้น
การขอคัดแบบจะมีค่าธรรมเนียม แต่ระบบจะไม่ได้คำนวณให้ โดยจะเสียค่าธรรมเนียมในวันที่มารับแบบ
การคัดแบบย้อนหลัง สำหรับผู้เสียภาษีสามารถดำเนินการได้ใน เมนู บริการอื่นๆ (เมนูด้านบนสุดของหน้าจอ เมื่อ Login เข้าสู่ระบบแล้ว)
ทั้งนี้ท่านจะต้องดำเนินการขั้นตอนสร้างหมายเลขผู้ใช้งานและรหัสผ่านใหม่ จึงจะสามารถเห็นเมนูการสร้างสิทธิได้ (ขั้นตอนการสร้างหมายเลขผู้ใช้จะปรากฏเมื่อท่านทำการ Login เข้าสู่ระบบ แล้วเลือกดำเนินการทันที)

อื่นๆ

Warranty กับกรมฯ ที่ window 10 และ Chrome ทั้งนี้ทีมพัฒนาระบบ จะดูทั้ง Browser ที่เป็น Chrome, Safari (บนเครื่อง Mac) และ Microsoft Edge และ นอกจากนี้แบบภ.ง.ด.94 ยังสามารถ Support iPad 10" ได้อีกด้วย
ระบบจะมีการตัดออกจากระบบ หากไม่ได้ใช้งานเกิน 30 นาที
ทีมงานมีการเก็บข้อมูลเรื่องนี้อยู่ หาก user มีข้อมูลให้ เช่น Version ของเครื่อง Mac หรือ Version ของ Safari ที่มีปัญหา ทีมงานก็จะได้นำข้อมูลตรงนี้มาวิเคราะห์เป็นเคสๆ ไป
ระบบส่งข้อมูลให้แบบเรียลไทม์ ส่วนเวลาการตอบ ขึ้นอยู่กับเจ้าหน้าที่