ชำระภาษี

หน่วยชำระภาษีที่เข้าร่วมโครงการ

หมายเหตุ
การชำระภาษีจะได้รับ ยกเว้น เศษสตางค์จากการคำนวณภาษี ยกเว้น ภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด. 1, 2, 3, 53 และ 54) และการนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.36)

ชำระแบบเชื่อมต่อไปยังระบบชำระเงินของธนาคารโดยตรง

ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการชำระภาษีจะถูกส่งจากกรมสรรพากรไปยังธนาคารโดยตรง เมื่อผู้เสียภาษียืนยันการทำรายการของระบบชำระเงินของธนาคารแล้ว ธนาคารจะแจ้งผลการทำรายการ เช่น ผลการโอนเงิน การยกเลิกการทำรายการ เป็นต้น ส่งให้กรมสรรพากรแบบทันทีทันใด (Real Time)

ชำระด้วยชุดชำระเงิน (Pay in Slip) หรือด้วย QR Code & Barcode