ชำระภาษี

หน่วยชำระภาษีที่เข้าร่วมโครงการ

หมายเหตุ
การชำระภาษีจะได้รับ ยกเว้น เศษสตางค์จากการคำนวณภาษี ยกเว้น ภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.1, 2, 3, 53 และ 54) และการนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.36)

ชำระแบบเชื่อมต่อไปยังระบบชำระเงินของธนาคารโดยตรง

ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการชำระภาษีจะถูกส่งจากกรมสรรพากรไปยังธนาคารโดยตรง เมื่อผู้เสียภาษียืนยันการทำรายการของระบบชำระเงินของธนาคารแล้ว ธนาคารจะแจ้งผลการทำรายการ เช่น ผลการโอนเงิน การยกเลิกการทำรายการ เป็นต้น ส่งให้กรมสรรพากรแบบทันทีทันใด (Real Time)

ชำระด้วยชุดชำระเงิน (Pay in Slip) หรือด้วย QR Code & Barcode

* กรณีชำระด้วยเช็คต้องไปชำระ ณ ธนาคาร/สาขา ผู้ออกเช็คเท่านั้น

ช่วงเวลาการให้บริการของแต่ละช่องทาง

E-Payment
เปิดให้บริการ 06.00 - 22.00 น. ยกเว้น
  • ธนาคารซิตี้แบงก์ เปิดให้บริการ 06.00 - 15.30 น.
  • ธนาคารเจพีมอร์แกน เชส เปิดให้บริการ 09.00 - 17.00 น.
  • ธนาคารดอยซ์แบงก์ เปิดให้บริการ 06.00 - 17.00 น.
  • ธนาคารกสิกรไทย เปิดให้บริการ 06.00 - 21.30 น.
Internet Credit Card
  • ธนาคารกรุงเทพ เปิดให้บริการ 06.00 - 22.00 น.
  • ธนาคารกสิกรไทย เปิดให้บริการ 06.00 - 20.30 น.
  • ธนาคารทหารไทยธนชาต เปิดให้บริการ 06.00 - 20.00 น.
  • ธนาคารไทยพาณิชย์ เปิดให้บริการ 06.00 - 20.30 น.
ATM on Internet
เปิดให้บริการ 06.00 - 22.00 น.
บัตรภาษีอิเล็กทรอนิกส์
เปิดให้บริการ 06.00 - 22.00 น.
Mobile Banking
เปิดให้บริการถึงเวลา 22.50 น.
ATM
เปิดให้บริการถึงเวลา 22.50 น.
Internet Banking
เปิดให้บริการถึงเวลา 22.50 น.
QR Code
เปิดให้บริการถึงเวลา 22.50 น.
Counter ของหน่วยรับชำระภาษี (Bank และ Non Bank)
ตามช่วงเวลาของแต่ละหน่วยรับชำระภาษี