ขอขยายเวลาการยื่นแบบ

เมื่อผู้มีหน้าที่เสียภาษี ทำการยื่นแบบแสดงรายการภาษีภายในกำหนดเวลา แต่มี เหตุขัดข้อง หรือ ข้อผิดพลาด ของโปรแกรมคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ทำให้การยื่นแบบและการชำระภาษีไม่สำเร็จ สามารถยื่นแบบแสดงรายการ และชำระภาษี ภายใน 7 วันทำการ นับจากวันสุดท้ายของการยื่นแบบผ่านทางอินเทอร์เน็ต พร้อมยื่นคำร้องขอขยายเวลาฯ ได้

เอกสารที่ใช้ในการขอขยายเวลาฯ

หากมีคุณสมบัติครบตามเงื่อนไข ผู้มีหน้าที่เสียภาษีต้องยื่นคำร้อง พร้อมยื่นแบบ และชำระภาษี ที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา พร้อมเอกสารประกอบคำร้องฯ ดังนี้
คำร้องขอขยายเวลาฯ และหนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
สำเนาแบบแสดงรายการที่ยื่นผ่าน สส.
สำเนา บ.ช.35
(กรณียื่นผ่าน สส.)
หนังสือชี้แจงเหตุขัดข้อง (ถ้ามี)

การพิจารณาและการแจ้งผล

การพิจารณาขยายเวลา
กรณีมีเหตุขัดข้องหรือข้อผิดพลาดของโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตให้ขยายเวลาออกไปอีก 7 วันทำการ นับตั้งแต่วันสุดท้ายของกำหนดเวลาการยื่นแบบ
การแจ้งผลการพิจารณา
  • แจ้งให้ผู้ประกอบการทางไปรษณีย์ (ลงทะเบียนตอบรับ)
  • แจ้ง สำนักงานสรรพากรพื้นที่ ที่สถานประกอบการตั้งอยู่ หรือ กองบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่