การขอเป็นสำนักงานบัญชีตัวแทน ย้อนกลับ

สำนักงานบัญชีที่ประสงค์ขอเป็นสำนักงานบัญชีตัวแทน เพื่อยื่นแบบแสดงรายการภาษีและชำระภาษี ในนามของผู้มีหน้าที่เสียภาษีผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทางเว็บไซต์ของกรมสรรพากร

คุณสมบัติของสำนักงานบัญชีตัวแทน

1. เป็นสำนักงานบัญชี
ต้องเป็นสำนักงานบัญชีที่ทำบัญชีมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี และต้องมีลูกค้าไม่น้อยกว่า 30 ราย
2. ผ่านการอบรม
ต้องผ่านการอบรมทางด้านกฎหมายภาษีอากร ตามหลักสูตรที่อธิบดีกำหนดอย่างน้อย 12 ชั่วโมง