การขอเชื่อมต่อ Open API ย้อนกลับ

การเปิดให้บริการจัดทำและยื่นรายการข้อมูลการเสียภาษีอากร ผ่านช่องทาง Open API (Application Programming Interface) เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีอากรและผู้ให้บริการ ในการจัดทำและยื่นรายการข้อมูลการเสียภาษีอากร ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่กรมสรรพากรกําหนด

วิธีการยื่นคำขอใช้บริการ

ประเภทคำขอใช้บริการ