การขอเพิ่มสิทธิ์การใช้บริการ ย้อนกลับ

สำหรับผู้ใช้งานที่เคยลงทะเบียนเพื่อยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ต่อมาภายหลังประสงค์จะทำการเพิ่มสิทธิ์ เพื่อยื่นแบบภาษีเงินได้ทุกประเภท และใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดของกรมสรรพากร

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

แบบ ภ.อ.01 / ภ.อ.03
(เอกสารที่ได้รับจากระบบ)
ข้อตกลงการใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์ของกรมสรรพากร
(เอกสารที่ได้รับจากระบบ)
กรณีมอบอำนาจ มีหนังสือมอบอำนาจ พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
แสดงตนพร้อมบัตรประจำตัวประชาชน (ตัวจริง)

การยื่นเอกสารเพื่อยืนยันตัวตน

ช่องทางที่ 1
นำส่งเอกสาร ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่
นำเอกสาร ภ.อ.01, ข้อตกลง และเอกสารแนบอื่นๆ พร้อมลงลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม แล้วนำส่ง ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ ที่สถานประกอบการตั้งอยู่ หรือที่ ห้องบริการข้อมูลข่าวสาร กองบริหารการเสียภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์ กรมสรรพากร
ช่องทางที่ 2
นำส่งเอกสารทางอีเมล
สแกนเอกสาร รูปแบบไฟล์ PDF แล้วส่งทางอีเมล โดยต้องใช้อีเมลที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้ ส่งถึงสำนักงานสรรพากรพื้นที่ ที่สถานประกอบการตั้งอยู่ ตามอีเมลที่แจ้งในระบบ ในขั้นตอนการยื่นคำขอสำเร็จ
ช่องทางที่ 3
อัปโหลดเอกสารที่ลงลายมือชื่อดิจิทัล (Digital Signature)
นำไฟล์เอกสารที่ได้รับจากระบบ ไปทำการลงลายมือชื่อดิจิทัล (Digital Signature) ด้วยใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Certificate) ที่ออกจากผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (Certification Authority : CA) ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยทำการลงลายมือชื่อดิจิทัล (Digital Signature) ผ่านโปรแกรม RD Digital Sign แล้วอัปโหลดเอกสาร ภ.อ.01 / ภ.อ.03 พร้อมข้อตกลงการใช้บริการ ผ่านเว็บไซต์