การขอเพิ่มสิทธิ์การใช้บริการ ย้อนกลับ

สำหรับผู้ใช้งานที่เคยลงทะเบียนเพื่อยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ต่อมาภายหลังประสงค์จะทำการเพิ่มสิทธิ์ เพื่อยื่นแบบภาษีเงินได้ทุกประเภท และใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดของกรมสรรพากร

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

แบบ ภ.อ.01
(เอกสารที่ได้รับจากระบบ)
ข้อตกลงในการยื่นแบบแสดงรายการ
(เอกสารที่ได้รับจากระบบ)
กรณีมอบอำนาจ มีหนังสือมอบอำนาจ พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
แสดงตนพร้อมบัตรประจำตัวประชาชน (ตัวจริง)

การยื่นเอกสารเพื่อยืนยันตัวตน

ช่องทางที่ 1
นำส่งเอกสาร ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่
นำเอกสาร ภ.อ.01, ข้อตกลง และเอกสารแนบอื่นๆ พร้อมเซ็นชื่อผู้มีอำนาจลงนาม แล้วนำส่ง ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ ที่สถานประกอบการตั้งอยู่ หรือที่ กองบริหารการเสียภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์ ชั้น 27 กรมสรรพากร
ช่องทางที่ 2
อัปโหลดเอกสารที่ลงลายมือชื่อดิจิทัล (Digital Signature)
นำไฟล์เอกสารที่ได้รับจากระบบ ไปทำการลงลายมือชื่อดิจิทัลด้วยโปรแกรม RD Digital Sign แล้วนำมา อัปโหลดเอกสารคำขอที่นี่

ผู้ให้บริการออกใบรับรองฯ ภายใต้ Thailand NRCA

บริษัท ไทยดิจิทัล ไอดี จำกัด
319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 25 ห้อง 10-11 ถ.พญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม. 10330
02-029-0290 กด 4
support@thaidigitalid.com
บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
หน่วยงานออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์
1768 อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์ ชั้น 16 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม. 10310
02-257-7111
ra@inet.co.th